1535956195767_84016.jpg


ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG 


ĐIỀU 1. ĐỊNH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH


1.1. LAZADA


LAZADA là đơn vị sở hữu và quản lý của trang mạng thương mại điện tử, nơi mà LAZADA và các bên thứ ba (các nhà bán hàng trên sàn giao dịch thương mại điện tử) chào bán sản phẩm/hàng hóa và/hoặc dịch vụ.


1.2. Sản phẩm của LAZADA


Trang mạng điện tử và chương trình ứng dụng mà qua đó LAZADA và các bên thứ ba (các nhà bán hàng trên sàn gia dịch thương mại điện tử) chào bán, bán và phân phối sản phẩm/hàng hóa và/hoặc dịch vụ.


1.3. Nền tảng Hệ thống của LAZADA


Nền tảng Hệ thống trực tuyến do LAZADA cung cấp để Bên Liên Kết tham gia Chương trình Liên kết Lazada và cung cấp cho Bên Liên Kết những thông tin thống kê và thông tin tài chính.


Thông qua nền tảng Hệ thống của LAZADA, Bên Liên Kết có thể tiếp cận các thông tin và tài liệu cần thiết, bao gồm: hoạt động của Bên Liên Kết, tiếp nhận tài liệu quảng cáo, đăng nhập để xem số tiền hoa hồng của Bên Liên Kết.


1.4. Bên Liên Kết


Pháp nhân hoặc cá nhân là Bên B của Hợp Đồng này, như được định nghĩa tại mẫu đăng ký, có quyền đăng các Tài liệu quảng cáo của LAZADA thông qua Kênh Truyền thông của Bên Liên Kết.


1.5. Kênh truyền thông của Bên Liên Kết


Kênh truyền thông của Bên Liên Kết là tất cả các kênh quảng cáo, bao gồm nhưng không giới hạn trong trang mạng điện tử, chương trình ứng dụng và bản tin, các đơn vị liên kết thứ cấp trong mạng lưới của Bên Liên Kết, các kênh truyền thông mà các đơn vị liên kết thứ cấp này sở hữu hoặc thuê được chính Bên Liên Kết đăng ký tham gia Chương trình Liên kết và được LAZADA chấp thuận.


1.6. Chương trình Liên kết


Chương trình Liên kết LAZADA là chương trình thông qua các Deeplink trên kênh truyền thông của Bên Liên Kết đưa ra các lời chào bán và phân phối các sản phẩm/hàng hóa và/ hoặc dịch vụ đến các Khách hàng.


1.7. Chương trình ứng dụng


Chương trình ứng dụng trên điện thoại di động của LAZADA.


1.8. Hoàn trả chiết khấu


Là các giao dịch không đủ điều kiện để được thanh toán hoa hồng. Chiết khấu phải được hoàn trả trong các trường hợp, bao gồm nhưng không giới hạn như sau:


a.Các giao dịch gian lận và không hợp lệ. (bao gồm những giao dịch được LAZADA xác nhận thủ công hoặc thông qua công cụ kiểm tra tự động đối với đơn đặt hàng gian lận);

b.Các giao dịch mà Bên Liên Kết hoặc đơn vị liên kết thứ cấp thông đồng với Nhà Bán Hàng, như được quy định tại Điều 4.17;

c.Các giao dịch bị hủy;

d.Các Đơn hàng bị trả lại;

e.Các Đơn hàng được thực hiện với mục đích mua đi bán lại theo quy định tại Điều 4.17;

f.Lượt truy cập và nguồn không được phép: theo quy định tại Điều 4.2, 4.3, 4.5 và 4.7.


1.9. Nhấp chuột


Việc người sử dụng kích hoạt đường Deeplink của Chương trình Liên kết để đến với trang Sản phẩm của LAZADA.


1.10. Hoa hồng


Khoản phí mà Bên Liên Kết được nhận khi thực hiện xong một lời chào hàng hoặc một hành động đã thỏa thuận trong đó không bao gồm phần Hoàn trả chiết khấu.


1.11. Khách hàng


Là khách hàng đã truy cập Kênh Quảng cáo của Bên Liên Kết hoặc trang Sản phẩm của Lazada và đặt hàng.


1.12. Deeplink


Một đường dẫn đến trang Sản phẩm của LAZADA dưới hình thức URL chính xác, được cung cấp thông qua Chương trình Liên kết, để Bên Liên Kết sử dụng trong Kênh truyền thông của mình (ví dụ như trang mạng điện tử đã được đăng ký), nhằm xác định các Bên Liên kết.


1.13. Việc bán hàng (cũng được hiểu là đơn hàng hoặc giao dịch)


Hành động mua sản phẩm hoặc dịch vụ của một trong những khách hàng của LAZADA thông qua Deeplink. Mức hoa hồng sẽ được tính dựa trên doanh số bán hàng thực tế (các giao dịch hợp lệ)


1.14. SEM (Tiếp thị bằng công cụ tìm kiếm)


Các chữ viết tắt có nghĩa là tiếp thị bằng công cụ tìm kiếm và bao gồm bất kỳ hình thức tiếp thị trực tuyến nào nhắm đến việc quảng bá các trang mạng điện tử bằng cách tăng khả năng hiển thị của những trang mạng điện tử này trên các trang kết quả tìm kiếm thông qua việc sử dụng gói ưu tiên vị trí trên trang kết quả tìm kiếm, gói quảng cáo theo ngữ cảnh hoặc gói bảo đảm vị trí trên trang kết quả tìm kiếm.


1.15. SEO (Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm)


Các chữ viết tắt có nghĩa là tối ưu hóa công cụ tìm kiếm và bao gồm các quá trình (i) nâng cao số lượng hoặc chất lượng đối với lưu lượng truy cập đến một trang mạng hoặc một trang điện tử từ các công cụ tìm kiếm và thông qua các kết quả tìm kiếm "tự nhiên" hoặc không trả phí (“nguyên thủy" hay "theo thuật toán"), hoặc (ii) tạo ra hoặc khiến cho vị trí thứ hạng được cải thiện hoặc tốt hơn trong trang kết quả tìm kiếm liên quan đến một hoặc nhiều từ khóa cụ thể.


1.16. Tài liệu quảng cáo


Bao gồm nhưng không giới hạn trong các khung banner quảng cáo, cửa sổ quảng cáo (pop-up) hoặc bất cứ thông tin sản phẩm nào được hiển thị theo các hình thức tương tự.


1.17. Mẫu đơn đăng ký


Mẫu đơn đăng ký tham gia Chương trình Liên kết có thể tiếp cận thông qua Chương trình Liên kết.


1.18. Lượt xem (hoặc hiển thị)


Số lần một quảng cáo được hiển thị trên Kênh Quảng cáo.


ĐIỀU 2. XÁC LẬP HỢP ĐỒNG


Mẫu đăng ký cùng với Hợp Đồng này và sự đồng thuận tham gia chương trình sẽ tạo thành Hợp Đồng Nguyên Tắc giữa LAZADA và Bên Liên Kết. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa Mẫu đăng ký và Hợp Đồng này, Hợp Đồng này sẽ là văn bản có hiệu lực điều chỉnh.


ĐIỀU 3. PHẠM VI CÔNG VIỆC


3.1. Phạm vi công việc là việc Bên Liên Kết tham gia vào các Chương trình Liên kết và quảng bá cho LAZADA dựa trên Nền tảng Hệ hống của LAZADA. Để thực hiện điều này, LAZADA sẽ chọn lọc các Tài liệu Quảng cáo có sẵn cho Bên Liên Kết với vai trò một nhà quảng cáo trên Nền tảng Hệ thống của LAZADA.


3.2. Bên Liên Kết phải đơn phương chịu trách nhiệm cho việc đưa các Tài liệu Quảng cáo lên Kênh truyền thông đã đăng ký trong Chương trình Liên kết LAZADA. Căn cứ vào các quyền của LAZADA quy định tại Hợp Đồng này hay một theo một căn cứ nào khác, Bên Liên Kết được toàn quyền quyết định có đưa tài liệu quảng cáo của LAZADA lên Kênh truyền thông của Bên Liên Kết hay không và trong thời gian bao lâu, trừ khi  LAZADA có yêu cầu khác. Bên Liên Kết sẽ được quyền gỡ bỏ các Tài liệu Quảng cáo này bất cứ lúc nào. Bên Liên Kết chỉ được phép đưa các tài liệu quảng cáo của LAZADA lên Kênh Quảng cáo với điều kiện những Kênh Quảng cáo này đã được đăng ký với và chấp thuận bởi LAZADA.


3.3. Đổi lại cho những Môi giới Thành công, Bên Liên Kết sẽ được nhận hoa hồng từ LAZADA, dựa trên mức độ và giá trị thực của dịch vụ.


3.4. Chương trình Liên kết sẽ không thiết lập bất cứ quan hệ hợp đồng nào giữa các bên nằm ngoài phạm vi Hợp Đồng này.


3.5. Các điều khoản và điều kiện riêng của Bên Liên Kết cần phải có sự chấp thuận bằng văn bản của LAZADA và do đó, sẽ không được áp dụng ngay cả khi LAZADA không phản đối tính hợp lệ của những điều khoản và điều kiện này.


ĐIỀU 4. NGHĨA VỤ VÀ CAM KẾT CỦA BÊN LIÊN KẾT


4.1. Bên Liên Kết không được sử dụng và/hoặc sửa đổi các Tài liệu Quảng cáo và nội dung được truy cập thông qua các nền tảng Hệ Thống của LAZADA mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của LAZADA, trừ khi việc cho phép được quy định cụ thể theo các điều khoản của Hợp Đồng này.


4.2. Bên Liên Kết không được sử dụng thư quảng cáo điện tử (“EDM”) để quảng bá cho LAZADA, mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của LAZADA.


Bên Liên Kết phải đảm bảo rằng tất cả các địa chỉ thư điện tử đã được tạo ra dựa trên thư điện tử xác nhận kép, có tính đến tất cả các quy định hạn chế cần thiết.


LAZADA sẽ không chịu trách nhiệm cho tất cả các yêu cầu của bên thứ ba trong trường hợp có các vấn đề phát sinh vì việc gửi thư điện tử của Bên Liên Kết. Bên Liên Kết đảm bảo rằng họ chịu trách nhiệm trong trường hợp có khiếu nại liên quan đến thư điện tử. Bên Liên Kết không được phép sử dụng thương hiệu "LAZADA" trong địa chỉ thư điện tử, trong URL, trong mã nguồn, và trong tiêu đề của thư điện tử. Bên Liên Kết phải đảm bảo một cách rõ ràng rằng các thư điện tử được gửi từ Bên Liên Kết chứ không phải được gửi trực tiếp từ LAZADA. Thư điện tử phải được LAZADA phê duyệt trước khi gửi đi. Bên Liên Kết phải bồi thường các chi phí, trong trường hợp vi phạm yêu cầu của bên thứ ba hay vi các điều khoản hạn chế nêu trên.


4.3Bên Liên Kết phải chịu trách nhiệm về nội dung và hoạt động thường lệ của Kênh truyền thông hoặc các Kênh truyền thông có liên quan khác của mình, chẳng hạn như các đơn vị liên kết thứ cấp trong mạng lưới, và không được đưa lên Kênh truyên thông của Bên Liên Kết hoặc các kênh quảng cáo có liên quan khác các nội dung vi phạm pháp luật, đạo đức công cộng, hoặc xâm phạm quyền của bên thứ ba. Nội dung cấm bao gồm, nhưng không giới hạn, các chương trình kích động bạo lực, nội dung và ảnh minh họa gợi dục và khiêu dâm, tuyên bố gây nhầm lẫn hoặc nội dung mang tính phân biệt đối xử (ví dụ về giới tính, chủng tộc, chính trị, tôn giáo, quốc tịch hoặc tàn tật). Những nội dung này không được đề cập trên Kênh truyền thông của Bên Liên Kết hoặc hoặc kênh quảng cáo khác có liên quan khác, và cũng không được tạo đường dẫn liên kết từ những Kênh truyền thông nói trên đến nội dung tương ứng trên các trang mạng điện tử khác.


4.4. Kênh truyền thông của Bên Liên Kết hoặc các kênh quảng cáo liên quan khác không được tiến hành, thực hiện, sử dụng, triển khai hay thiết lập thỏa thuận, các hoạt động truyền tải hoặc chia sẻ mà không có sự đồng ý trước của LAZADA.


4.5. Bên Liên Kết không được tạo và/hoặc duy trì trang mạng/chương trình ứng dụng mà có thể dẫn đến nguy cơ nhầm lẫn với hình ảnh hiện diện của LAZADA trên các trang mạng/ điện thoại di động. Bên Liên Kết không được sao chép hình ảnh hiện diện đã nêu, cũng như không được sao chép ảnh đồ họa, văn bản hoặc nội dung khác từ trang mạng của LAZADA. Nghiêm cấm việc thu thập bất kỳ thông tin nào trên trang mạng của LAZADA. Đặc biệt, Bên Liên Kết phải tránh tạo ấn tượng cho dù ở mức độ đại chúng hay mức độ cá nhân rằng trang mạng của Bên Liên kết là một dự án của LAZADA hoặc đơn vị điều hành trang điện tử đó là liên quan về kinh tế với LAZADA theo bất kỳ cách nào hoặc là bất kỳ mối quan hệ khác hoặc liên kết nào khác giữa Bên Liên Kết và LAZADA nằm ngoài Chương trình Liên kết LAZADA và ngoài Hợp đồng này. Việc bên Liên kết sử dụng bất kỳ tài liệu hoặc nội dung nào từ hình ảnh hiện diện của LAZADA trên trang mạng hoặc logo hoặc thương hiệu của LAZADA cần phải có sự đồng ý trước bằng văn bản của LAZADA.


4.6. Bên Liên Kết phải chịu trách nhiệm, đối với LAZADA, về việc đảm bảo rằng nội dung quảng cáo của LAZADA không vi phạm dù là trực tiếp hay gián tiếp tới quyền sở hữu của bên thứ ba cả trong lẫn ngoài nước hoặc các quyền bất kỳ khác dù chúng chưa đáp ứng điều kiện đặc biệt nào để được pháp luật bảo vệ.


4.7. Nghiêm cấm sử dụng SEM và quảng cáo dựa trên từ khóa khác sử dụng thương hiệu LAZADA hoặc nhãn hiệu riêng để dẫn đến trang Sản phẩm của LAZADA. Nói cách khác, "LAZADA" và các từ tương tự khác mà có thể gây hiểu lầm là LAZADA được xem như là từ khóa cấm.


4.8. Việc quảng cáo cho LAZADA thông qua các hoạt động trên mạng xã hội (bao gồm nhưng không giới hạn ở Facebook, Pinterest, Twitter) chỉ được phép thực hiện khi có yêu cầu và không được đưa nhãn hiệu của LAZADA vào, hay hiển thị nội dung gây nhầm lẫn (tức là có thể trông giống như hoạt động trên trang mạng xã hội chính thức của LAZADA). Các hoạt động truyền thông thông qua nền tảng Hệ thống Facebook sẽ được thực hiện trên một "Fan Page" duy nhất và không phải thông qua một "Trang Cá nhân" theo chính sách của Facebook.


4.9. Bên Liên Kết sẽ không thiết lập các chiến dịch quảng cáo trên Hệ Thống của Bên Liên Kết thứ ba. Bên Liên Kết chỉ được phép chi phối lưu lượng truy cập của mình và/hoặc của đơn vị liên kết thứ cấp của mình trong trường hợp có mạng liên kết, đến trang Sản phẩm của LAZADA.


4.10. Bên Liên Kết phải đảm bảo rằng sẽ thiết lập các cookie chỉ khi tài liệu quảng cáo hiện hữu trên Chương trình Liên kết LAZADA đang được hiển thị trên Trang mạng của Bên Liên Kết và người dùng nhấp chuột một cách tự nguyện và có ý thức. Việc sử dụng layer, các add-ons, iFrame, pop-up, pop-under, site-under, quảng cáo Tự động chuyển hướng tức là tự động chuyển hướng người dùng đến các trang mạng của Nhà quảng cáo mà không có sự kích hoạt hoặc hành động nào của người dùng (như nhấp chuột, chạm vào), cookie dropping, công nghệ postview, các quảng cáo gây nhầm lẫn khiến người xem hiểu sai mà nhấp chuột làm hiển thị một nội dung định sẵn nào đó, thì đều không được phép và bị nghiêm cấm. Đặc biệt đối với các chiến dịch, quảng cáo trên  chương trình ứng dụng dẫn đến việc cài đặt bắt buộc các ứng dụng của Nhà quảng cáo. Để làm rõ, việc cài đặt bắt buộc cũng bao gồm các hành động không yêu cầu người sử dụng cho phép trước khi bắt đầu tải về/ chuyển hướng.


4.11. Việc sử dụng các đề nghị giao kết, các tên sáng tạo hoặc tên thương hiệu dành cho bất cứ cuộc thi hay xổ số nào cũng đều bị nghiêm cấm.


4.12. Bên Liên Kết chỉ được quảng bá các phiếu mua hàng ưu đãi mà LAZADA đã phê duyệt cụ thể cho các Bên Liên Kết hoặc truyền tải qua các bản tin của Bên Liên Kết. Không được phép quảng bá cho các phiếu mua hàng ưu đãi khác, bao gồm nhưng không giới hạn bản tin gửi khách hàng, quảng cáo trên báo in hoặc liên lạc dịch vụ chăm sóc khách hàng.


4.13. Bất kỳ sự vi phạm nào của Bên Liên Kết về nghĩa vụ theo quy định tại Hợp đồng này hoặc về quyền sở hữu công nghiệp hoặc quyền tác giả nào khác của LAZADA sẽ cho phép LAZADA chấm dứt Hợp đồng này một cách chính đáng theo quy định của pháp luật. Điều này sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ khiếu nại bổ sung mà LAZADA được quyền đối với Bên Liên Kết. Đặc biệt, LAZADA được quyền tạm ngưng hoặc chấm dứt tất cả và bất kỳ dịch vụ liên quan đến Bên Liên Kết.


4.14. Bên Liên Kết phải ngay lập tức tháo gỡ các tài liệu quảng cáo của LAZADA khỏi trang mạng điện tử của Bên Liên Kết khi LAZADA có yêu cầu.


4.15. Nếu LAZADA bị bên thứ ba kiện dựa trên vi phạm các nghĩa vụ trong Hợp Đồng của Bên Liên Kết hoặc dựa trên các vi phạm pháp luật của Bên Liên Kết liên quan đến vị trí đăng tải các tài liệu quảng cáo của LAZADA, Bên Liên Kết có nghĩa vụ bồi thường cho LAZADA đối với tất cả các yêu cầu mà bên thứ ba xác lập dựa trên các hành vi vi phạm đã nêu trên. Nếu LAZADA yêu cầu Bên Liên Kết cung cấp thông tin hoặc giải trình nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi của mình trước pháp luật, Bên Liên Kết có nghĩa vụ cung cấp những nội dung này cho LAZADA trong khoảng thời gian cần thiết nhưng không quá ba (03) ngày, đồng thời cũng sẽ hỗ trợ LAZADA một cách hợp lý trong quá trình bảo vệ quyền lợi của mình trước pháp luật.


4.16. Ngoài ra, Bên Liên Kết phải bồi thường cho LAZADA đối với bất kỳ chi phí phát sinh từ khiếu nại của bên thứ ba dựa trên các hành vi xâm phạm các quyền và / hoặc nghĩa vụ nêu trên; ví dụ, chi phí này sẽ bao gồm phí luật sư, án phí hoặc chi phí giải quyết tranh chấp khác, cụ thể là chi phí đối với những quy trình độc lập nhằm thu thập chứng cứ, thiệt hại và những bất lợi khác mà LAZADA phải gánh chịu.


4.17. Ngoài ra, Bên Liên Kết sẽ không được mua bất kỳ Sản phẩm nào thông qua các tài liệu Quảng cáo được LAZADA cung cấp, để bán lại hoặc dùng cho mục đích thương mại với bất cứ hình thức nào. Tương tự như vậy, Bên Liên Kết không được yêu cầu hoặc khuyến khích bất kỳ bạn bè, người thân hoặc cộng sự của mình mua bất kỳ Sản phẩm nào thông qua các tài liệu Quảng cáo được LAZADA cung cấp, để bán lại hoặc dùng cho mục đích thương mại với bất cứ hình thức nào.


4.18Bên Liên Kết cam kết rằng mình đã có và sẽ duy trì tất cả các giấy phép, giấy chấp thuận, phê duyệt, đăng ký hoặc tài liệu tương tự, để triển khai các vấn đề dự tính trong Hợp Đồng này và sẽ thực hiện Hợp Đồng này theo quy định có liên quan của pháp luật  Việt Nam, cụ thể là Luật Quảng cáo, văn bản hướng dẫn thi hành và các quy định pháp luật về bảo mật thông tin cá nhân.


4.19. Trong trường hợp vi phạm, (bao gồm nhưng không giới hạn việc sử dụng lưu lượng truy cập và các nguồn chưa được phép, hành vi lừa đảo hoặc vi phạm các điều khoản quy định trong Hợp Đồng này), LAZADA có quyền được hoàn trả chiết khấu đối với (i) một khoản dư nợ chưa thanh toán cho Bên Liên Kết, (ii) tổng số tiền phải thanh toán cho thời điểm phát hiện vi phạm, (iii) bất kỳ khoản thanh toán nào Bên Liên kết được hưởng trong tương lai nhưng có bằng chứng là phát sinh từ các hành vi vi phạm hoặc xâm phạm.


Để tránh hiểu nhầm, Bên Liên Kết vẫn phải chịu trách nhiệm bồi thường cho LAZADA tất cả các tổn thất gây ra do vi phạm của Bên Liên Kết và bất kỳ số tiền vượt quá số lượng có thể thu hồi bởi LAZADA bằng cách bồi hoàn hoặc khấu trừ từ số tiền phải trả cho Bên Liên Kết, sẽ được thu hồi theo quyết định của LAZADA bằng cách cấn trừ công nợ của Bên Liên Kết.


4.20. Bên Liên Kết phải xác nhận với LAZADA từng đơn vị thứ cấp của mình, bao gồm việc xác định sự phân chia, hoạt động, và chèn các tham số theo dõi riêng biệt để cho phép theo dõi hoạt động kinh doanh. Bên Liên Kết xác nhận rằng bằng cách cho phép các đơn vị liên kết thứ cấp của mình tham gia vào Chương trình Liên kết, các đơn vị liên kết thứ cấp này sẽ bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện của Chương trình Liên kết LAZADA. LAZADA có quyền giữ lại khoản thanh toán trong trường hợp LAZADA nhận được thông tin không đầy đủ hoặc không chính xác theo yêu cầu của khoản này. Trong trường hợp vi phạm xuất phát từ một đơn vị liên kết thứ cấp trong mạng lưới của Bên Liên Kết, LAZADA có thể yêu cầu Bên Liên Kế một khoản hoàn trả chiết khấu bổ sung tương đương 30% số tiền thanh toán cho đơn vị liên kết thứ cấp đó.


Trong trường hợp vi phạm phát sinh từ đơn vị liên kết thứ cấp của mạng lưới của Bên Liên Kết, một khoản hoàn trả chiết khấu bổ sung tương đương 30% số tiền thanh toán cho đơn vị liên kết thứ cấp đó có thể được áp dụng, đây được xem là bồi thường thiệt hại (không phải là phạt vi phạm). Các bên đồng ý rằng số tiền bồi thường thiệt hại nêu trên là một ước tính xác thật về các thiệt hại có thể dự đoán trước được gánh chịu bởi LAZADA do vi phạm của Bên Liên Kết hoặc đơn vị liên kết thứ cấp của Hợp Đồng này.


4.21. LAZADA có quyền cấm các đơn vị liên kết thứ cấp nhất định tham gia Chương Trình Liên Kết Lazada. Trong trường hợp có sự vi phạm bởi một đơn vị liên kết thứ cấp xác định, Bên Liên Kết sẽ hợp tác để cung cấp cho LAZADA mọi chi tiết theo yêu cầu của LAZADA liên quan đến đơn vị liên kết thứ cấp.


4.22. Bên Liên Kết không được thiết lập các chiến dịch quảng cáo hoặc đăng tải trực tiếp bất kỳ đường dẫn nào trên bất kỳ phương tiện nào của LAZADA, bao gồm trang web, ứng dụng hoặc phương tiện truyền thông, dưới bất kì hình thức nào.


4.23. Các đối tượng sau không được phép tham gia chương trình Tiếp Thị Liên Kết: (1) Nhà Bán Hàng đã ký kết Hợp Đồng Dịch Vụ Thương Mại Điện Tử với Lazada và (2) nhân viên của Lazada, bao gồm nhưng không giới hạn, các nhân viên đã ký kết Hợp Đồng Lao Động hoặc Hợp Đồng Cộng Tác Viên và (3) bất cứ cá nhân, tổ chức nào mà Lazada cho phép họ có khả năng tiếp cận những thông tin bảo mật của Lazada.


ĐIỀU 5. DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI LAZADA


5.1. Sau khi gia nhập Chương trình Liên kết LAZADA, Bên Liên Kết sẽ được cung cấp một loạt các tài liệu quảng cáo, những tài liệu này sẽ thường xuyên được điều chỉnh để phù hợp với dòng sản phẩm và những ảnh hưởng theo mùa. Bên Liên Kết có thể yêu cầu LAZADA cung cấp riêng các định dạng hoặc các bản tin mẫu vào bất cứ lúc nào.


5.2. LAZADA sẽ vận hành trang mạng điện tử và các dịch vụ được cung cấp nêu trên, chẳng hạn như việc cung cấp thông tin sản phẩm, trong các giới hạn về khả năng kỹ thuật của LAZADA. LAZADA sẽ không có nghĩa vụ, trong các giới hạn này, bảo đảm trang mạng điện tử không bị lỗi và không gián đoạn. Chất lượng và sự chính xác của các sản phẩm, tài liệu quảng cáo và các tập tin csv được cung cấp trên nển tảng Hệ Thống của LAZADA sẽ thuộc quyền định đoạt tuyệt đối của LAZADA.


5.3. Tất cả các hoạt động của Bên Liên Kết sẽ được ghi nhận thông qua hệ thống theo dõi của LAZADA và Bên Liên Kết có thể truy cập vào các bản thống kê và báo cáo. Các khoản hoa hồng mà LAZADA trả cho Bên Liên Kết được dựa trên đơn đặt hàng đã môi giới và giá trị thuần của đơn hàng đạt được. Hoa hồng được tính theo quy định tại Điều  7.3 và Điều 8.3 của Hợp Đồng này.


5.4. Bên Liên Kết, trong ngữ cảnh tham gia vào Hệ Thống nền tảng và phù hợp với các điều khoản và điều kiện mà Bên Liên Kết đã đồng ý với LAZADA đối với vấn đề này, được nhận hoa hồng từ LAZADA liên quan đến các giao dịch thực tế được xác lập nhờ hoạt động quảng bá về LAZADA đang được Bên Liên Kết triển khai trên trang mạng điện tử/chương trình ứng dụng của Bên Liên Kết, trong đợt quảng bá đầu tiên và ba mươi ngày sau đó nếu việc sử dụng các tài liệu Quảng cáo dẫn đến một giao dịch thực tế và đó là bản tin tiếp thị quảng cáo có trả tiền cuối cùng mà khách hàng dùng để thực hiện giao dịch.


5.5. Không phụ thuộc vào bất cứ quy định nào mâu thuẫn tại Hợp Đồng này, trong trường hợp xảy ra sự cố không do lỗi của Bên Liên Kết dẫn tới những sai sót hoặc sự không chính xác trong các bản thống kê và báo cáo, Lazada bằng quyết định đơn phương của mình sẽ bù đắp cho Bên Liên Kết một khoản chi phí. Mức bù đắp và cách thức tính khoản bù đắp sẽ được Lazada và Bên Liên Kết trao đổi cụ thể qua email.


ĐIỀU 6. TRÁCH NHIỆM CỦA LAZADA


6.1. Trong trường hợp có sự vi phạm nghĩa vụ do sơ suất để đạt được mục đích hợp đồng (nghĩa vụ cơ bản trong hợp đồng), trách nhiệm của LAZADA sẽ không vượt quá tổng số tiền hoa hồng đã trả hoặc phải trả cho Bên Liên Kết theo Hợp đồng này trong sáu tháng liền trước thời điểm xảy ra sự kiện làm phát sinh những cáo buộc trách nhiệm gần nhất.


6.2. LAZADA không có thêm bất cứ trách nhiệm nào khác.


6.3. Sự giới hạn trách nhiệm nói trên cũng được áp dụng đối với trách nhiệm cá nhân của các nhân viên, các đại diện và các bộ phận điều hành của LAZADA.


6.4. Tại bất kỳ thời điểm nào, Bên Liên kết đồng ý bồi thường và giữ cho LAZADA không chịu thiệt hại bởi bất kỳ hoặc tất cả các phí tổn, phí phạt, tiền phạt, tổn thất, tiền bồi

thường, và các khoản nợ phát sinh từ bất kỳ khiếu nại, yêu cầu thanh toán hoặc vụ kiện nào bắt nguồn từ các thông tin không chính xác, không đầy đủ hoặc bất hợp pháp hoặc thông tin khác liên quan đến Hợp Đồng này.


ĐIỀU 7. HOA HỒNG CỦA BÊN LIÊN KẾT CHO GIAO DỊCH XÁC LẬP TỪ TRANG MẠNG ĐIỆN TỬ LAZADA (KHÔNG PHẢI TỪ CHƯƠNG TRÌNH ỨNG DỤNG)


7.1. LAZADA sẽ trả một khoản hoa hồng dựa trên doanh số phát sinh từ những truy cập từ Trang mạng điện tử của Bên Liên Kết. Để thưởng cho các nhà liên kết hoạt động hiệu quả nhất, LAZADA đã đưa ra một cơ cấu phân loại mức hoa hồng áp dụng cho các giao giao dịch xác lập trên Nền tảng Hệ thống của LAZADA. Vui lòng tham khảo cơ cấu phân loại mức hoa hồng tại trang chương trình liên kết Lazada.


7.2. Hoa hồng của Bên Liên kết = [Giá trị thuần của đơn hàng x Tỷ lệ hoa hồng của từng SKU] được giới hạn bởi mức tối đa của mỗi đơn hàng.


7.3. Giá trị thuần của đơn hàng được xác định bởi số tiền khách hàng thanh toán, nghĩa là giá bán sản phẩm, trừ đi mã giảm giá và phí vận chuyển (nếu có).


7.4. Cấu trúc hoa hồng có thể được điều chỉnh bất cứ lúc nào bằng cách cộng thêm hoặc giảm bớt hoa hồng cho một số bên liên kết nhất định. Vui lòng xem thêm thông tin tại Điều 12.3.


7.5. Không ảnh hưởng đến các quyền hoặc chế tài khác dành cho LAZADA, LAZADA có quyền giữ lại, và Bên Liên Kết đồng ý rằng nếu LAZADA xác định rằng Bên Liên Kết không tuân thủ bất kỳ yêu cầu hoặc hạn chế nào theo Hợp Đồng này, bao gồm nhưng không giới hạn ở những vấn đề liên quan đến các nội dung bị cấm tại Điều 4, hoặc nếu có lỗi kỹ thuật của Bên Liên Kết, chẳng hạn như định dạng liên kết không đúng, thì LAZADA có quyền giữ lại, và Bên Liên Kết đồng ý rằng Bên Liên Kết sẽ không đủ điều kiện để hưởng bất kỳ khoản hoa hồng nào mà nếu không có những vấn đề trên thì sẽ được chi trả theo Hợp Đồng này. Nếu vi phạm được thực hiện bởi đơn vị liên kết thứ cấp đã được xác định, LAZADA có thể yêu cầu một khoản hoàn trả chiết khấu bổ sung tương đương 30% số tiền thanh toán cho đơn vị liên kết thứ cấp trong trường hợp hai Bên đồng ý tiếp tục làm việc và hợp tác.


ĐIỀU 8. HOA HỒNG CỦA BÊN LIÊN KẾT CHO CÁC GIAO DỊCH ĐƯỢC XÁC LẬP TỪ CHƯƠNG TRÌNH ỨNG DỤNG CỦA LAZADA


8.1. LAZADA đồng ý chi trả một khoản hoa hồng trên các doanh số phát sinh từ lưu lượng truy cập thông qua Trang mạng điện tử/Chương trình ứng dụng của Bên Liên Kết. LAZADA đưa ra mức hoa hồng trên từng đơn hàng thuần không bao gồm phần hoàn trả chiết khấu. Vui lòng tham khảo cơ cấu phân loại mức hoa hồng tại trang chương trình liên kết Lazada.


8.2. Cấu trúc hoa hồng có thể được điều chỉnh bất cứ lúc nào bằng cách cộng thêm hoặc giảm bớt hoa hồng cho một số bên liên kết nhất định. Vui lòng xem thêm thông tin tại Điều 12.3.


8.3. Không ảnh hưởng đến các quyền hoặc chế tài khác dành cho LAZADA, nếu LAZADA xác định rằng Bên Liên Kết không tuân thủ bất kỳ yêu cầu hoặc hạn chế nào theo Hợp  Đồng này, bao gồm nhưng không giới hạn ở những vấn đề liên quan đến các nội dung bị cấm tại Điều 4, hoặc nếu có lỗi kỹ thuật của Bên Liên Kết, chẳng hạn như định dạng liên kết không đúng, thì LAZADA có quyền giữ lại, và Bên Liên Kết đồng ý rằng nó sẽ không đủ điều kiện để hưởng bất kỳ khoản hoa hồng nào mà nếu không có những vấn đề trên thì sẽ phải được chi trả theo Hợp Đồng này.


ĐIỀU 9. PHƯƠNG PHÁP THEO DÕI


9.1. LAZADA và Bên Liên Kết đồng ý rằng việc theo dõi và báo cáo sẽ được tiến hành bởi nền tảng Hệ Thống của LAZADA bằng cách sử dụng cookie trên trình duyệt của người dùng để truy ngược giao dịch về một nhà liên kết cụ thể và sử dụng thiết bị ID để theo dõi giao dịch được thực hiện từ chương trình ứng dụng của LAZADA.


9.2. LAZADA tính một giao dịch cho Bên Liên Kết là giao dịch được nhấp chuột cuối cùng trong một chuỗi nhiều lần nhấp chuột. Đối với ứng dụng dành cho thiết bị di động, phân bổ sau nhấp chuột được sử dụng và thứ tự được quy cho liên kết trả tiền cuối cùng, bất kể nhấp chuột vào các liên kết kênh tiếp thị không phải trả tiền khác.


9.3. Trong trường hợp một giao dịch không được theo dõi theo cách thức được đề cập tại Điều 9.1 và 9.2, LAZADA sẽ có quyền theo dõi khối lượng giao dịch được phân bổ cho Bên Liên Kết trên cơ sở dữ liệu của LAZADA.


ĐIỀU 10. THANH TOÁN


10.1. Bên Liên Kết có thể đăng nhập vào Hệ Thống của LAZADA để theo dõi số tiền hoa hồng đã tích lũy sau khi việc chuyển đổi được thực hiện và việc kiểm tra thanh toán lần đầu tiên đã được tiến hành. Khi có yêu cầu từ Bên Liên Kết và xét thấy cần thiết, hoạt động tích hợp kỹ thuật có thể được thiết lập giữa Hệ Thống của LAZADA và Hệ Thống của Bên Liên Kết. Trong trường hợp có sai lệch về dữ liệu giữa Hệ Thống của LAZADA và của Bên Liên Kết, dữ liệu của LAZADA sẽ được ưu tiên sử dụng. Trong mọi trường hợp, dữ liệu từ Hệ Thống của Bên Liên Kết sẽ không được sử dụng để xác định số tiền phải trả.


10.2. LAZADA sẽ phát hành hóa đơn hàng tháng cho tất cả các giao dịch được theo dõi, giao thành công và không hoàn trả trong tháng trước đó với số tiền được lập hóa đơn trên  500.000 VND (được cộng dồn).


10.3. Bên Liên Kết sẽ được thanh toán trong vòng 45 (bốn mươi lăm) ngày sau khi LAZADA xuất hoá đơn.


10.4. Việc chi trả cho Bên Liên Kết sẽ được thực hiện mỗi tháng một lần.


10.5. LAZADA có quyền giữ lại bất cứ khoản chi trả nào dưới 500.000 VNĐ, số tiền này sẽ được tích lại và trả trong trong lần chi trả kế tiếp (nếu khoản tiền đó vượt quá 500.000 VNĐ vào cuối tháng tiếp theo).


10.6. Tất cả các lần thanh toán từ LAZADA cho Bên Liên Kết sẽ được thực hiện dưới hình thức chuyển khoản trực tiếp đến tài khoản được Bên Liên Kết cung cấp. LAZADA sẽ chi trả các chi phí phát sinh liên quan đến việc thực hiện các quy trình thanh toán, trừ trường hợp phí thanh toán phát sinh thêm do Bên Liên Kết cung cấp thông tin không  chính xác, LAZADA có quyền cấn trừ số tiền này vào số tiền phải thanh toán cho Bên Liên Kết


10.7. Bên Liên Kết phải chịu trách nhiệm thanh toán tất cả các loại thuế đối với thu nhập của mình. Nếu các khoản thanh toán phải chịu thuế nhà thầu, LAZADA sẽ khấu trừ số thuế đó vào khoản thanh toán, chi trả cho Bên Liên Kết số tiền sau khấu trừ và đồng thời cung cấp cho Bên Liên Kết chứng nhận hoặc tài liệu tương đương về số thuế nhà thầu khi Bên Liên Kết yêu cầu.


ĐIỀU 11. TỔ CHỨC VÀ SỰ ĐỘC LẬP CỦA BÊN LIÊN KẾT


11.1. LAZADA và Bên Liên Kết là các bên giao kết hợp đồng độc lập, và Hợp Đồng này sẽ không hình thành nên bất cứ mối quan hệ hợp danh, liên doanh, đại lý, nhượng quyền thương mại hoặc đại diện bán hàng giữa Các Bên. Nhà Bán hàng sẽ không có quyền đưa ra hoặc chấp nhận bất cứ đề nghị giao kết hoặc hoặc cam kết nào trên danh nghĩa đại diện của LAZADA.


11.2. Bên Liên Kết không được giao lại bất cứ quyền hay nghĩa vụ nào của mình trong Hợp Đồng này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của LAZADA.


ĐIỀU 12. THỜI HẠN HỢP ĐỒNG, ĐIỀU CHỈNH VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG


12.1. Thời hạn của Hợp Đồng này dựa trên thời gian mà Bên Liên Kết vẫn là thành viên của Chương trình Liên kết Lazada.


12.2. Sau khi chấm dứt Hợp Đồng, Bên Liên Kết sẽ phải ngay lập tức xóa mọi thông tin và các tài liệu quảng cáo đã được giao mà không cần phải được yêu cầu làm việc này. Bên Liên Kết không có quyền từ chối về việc này. Bên Liên Kết phải cung cấp cho LAZADA một văn bản xác nhận về việc xóa bỏ này khi được LAZADA yêu cầu.


12.3. LAZADA có quyền thay đổi hoặc điều chỉnh cách thức tính hoa hồng và có thông báo trước. Trong những trường hợp này, một thư điện tử sẽ được gửi đến Bên Liên Kết, theo địa chỉ thư điện tử được Bên Liên Kết cung cấp trong Chương trình Liên kết LAZADA. Thông báo sẽ được gửi ít nhất hai (02) tuần trước khi có bất kỳ thay đổi nào. LAZADA không có trách nhiệm đảm bảo rằng Bên Liên Kết nhận được thông tin về những thay đổi trong chương trình. Trong trường hợp không đồng ý, giải pháp duy nhất dành cho Bên Liên Kết là chấm dứt việc tham gia vào chương trình.


12.4. LAZADA có quyền điều chỉnh các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng này vào bất cứ thời điểm nào. Bên Liên Kết sẽ được thông báo về mọi thay đổi thông qua thư điện tử đã đăng ký. Nếu Bên Liên Kết kết không đồng ý với những thay đổi, thì có quyền thông báo LAZADA biết trong thời hạn hai (02) tuần sau khi nhận được thông báo về sự thay đổi đó. Nếu Bên Liên Kết không gởi thông báo trong thời hạn này, những thay đổi sẽ được xem như đã được chấp nhận và sẽ có hiệu lực khi kết thúc khoảng thời gian này. Trong thông báo thay đổi, LAZADA sẽ báo cho Bên Liên Kết về tầm quan trọng của thời hạn hai tuần.


12.5. Hợp Đồng sẽ chấm dứt trong các trường hợp sau:


a.Hai Bên cùng đồng ý chấm dứt Hợp Đồng.

b.Theo yêu cầu của pháp luật.

c.Bên Liên Kết đã không có hoạt động (ví dụ như không mang lại truy cập nào) trong khoảng thời gian sáu (06) tháng.

d.LAZADA có quyền đơn phương chấm dứt Hợp Đồng này tại bất cứ thời điểm nào khi có thông báo trước bảy (07) ngày cho Bên Liên Kết.

e.LAZADA quyền chấm dứt Hợp Đồng này mà không cần bất cứ thông báo trước nào cho Bên Liên Kết trong trường hợp Bên Liên Kết vi phạm bất cứ nghĩa vụ hoặc thỏa thuận nào trong Hợp Đồng này.

f.Nếu có bất cứ nghi ngờ nào về hành vi gian dối, LAZADA sẽ có quyền tiến hành điều tra trong vòng bảy (07) ngày kể từ ngày có sự nghi ngờ và việc thực hiện Hợp Đồng này sẽ bị tạm hoãn. Sau khi hết thời hạn, LAZADA có thể quyết định tiếp tục Hợp Đồng hoặc chấm dứt Hợp Đồng mà không cần báo trước. Trường hợp có hành vi gian dối xảy ra, Bên Liên Kết phải bồi hoàn tất cả chi phí phục vụ cuộc điều tra và các thiệt hại liên quan phát sinh từ các hành vi đó trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ ngày được yêu cầu.

g.Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Hợp Đồng này.


12.6. Khoản chi phí phải trả sẽ được tính đến ngày có thông báo chấm dứt trừ trường hợp tại nêu tại Điều 12.5.e. và 12.5.f. ở trên.

 

12.7    LAZADA có quyền giữ lại những khoản hoa hồng chưa trả trong khoảng thời gian hợp lý sau khi chấm dứt Hợp Đồng để xác nhận rằng khoản chi trả cho Bên Liên Kết là chính xác, ví dụ như trường hợp phải áp dụng quy định về Hoàn trả chiết khấu.

12.8. Sau khi chấm dứt Hợp Đồng này, tất cả quyền và nghĩa vụ của Các Bên sẽ được xóa bỏ, trừ những vấn đề mà quá rõ ràng hoặc xuất phát từ bản chất của nó mà sẽ được dự tính là còn hiệu lực.


ĐIỀU 13. BẢO MẬT


13.1. Thông tin bảo mật bao gồm tất cả thông tin và tài liệu thuộc sở hữu của các Bên mà đã được đánh dấu là bảo mật hoặc có thể được coi là bảo mật tùy vào hoàn cảnh, bao gồm nhưng không giới hạn:


a.Bất kỳ chiến lược tiếp thị, kế hoạch, thông tin tài chính, hoặc kết quả dự đoán, các hoạt động, dự toán bán hàng và kế hoạch kinh doanh liên quan đến các hoạt động kinh doanh trong quá khứ, hiện tại hoặc tương lai của mỗi Bên;

b.Bất kỳ kết quả kinh doanh nào trong quá khứ hay hiện tại, bao gồm cả các đơn đặt hàng và khối lượng;

c.Bất kỳ kế hoạch và chiến lược mở rộng kinh doanh nào;

d.Bất kỳ danh sách nào về sản phẩm hoặc dịch vụ, hay về khách hàng hoặc nhà cung cấp;

e.Bất kỳ thông tin mô tả hoặc kỹ thuật, sáng chế, thiết kế, quy trình, thủ tục, công thức, cải tiến, công nghệ hoặc phương pháp nào;

f.Bất kỳ các khái niệm, các báo cáo, dữ liệu, bí quyết, hàng đang sản xuất, thiết kế, công cụ phát triển, thông số kỹ thuật, phần mềm máy tính, mã nguồn, mã đối tượng, biểu đồ theo dõi, cơ sở dữ liệu, các sáng chế, bí mật thông tin và thương mại; và

g.Bất kỳ thông tin nào khác mà theo suy luận hợp lý là thông tin bảo mật của bên tiết lộ. Thông tin bảo mật không cần phải có tính mới, độc đáo, tính sáng chế, và tính bản quyền hoặc phải cấu thành một bí mật thương mại để được xem là Thông tin bảo mật.


13.2. Không Bên nào có quyền tiết lộ thông tin bảo mật cho bên thứ ba trừ trường hợp có sự chấp thuận bằng văn bản của Bên không tiết lộ. Bên Liên Kết sẽ tiết lộ thông tin bí mật chỉ cho những nhân viên của mình để thực hiện Hợp Đồng này mà không được vì bất kỳ mục nào đích khác. Bên Liên Kết phải bắt buộc nhân viên giữ bí mật đối với các thông tin bảo mật trong khi và sau khi thực hiện Hợp Đồng.


13.3. Bất kể những nội dung bên trên, các thông tin bảo mật có thể được tiết lộ vì các lý do sau đây:


a.Để tuân thủ các quy định bắt buộc của pháp luật hiện hành hoặc các quy định được công nhận của cơ quan có thẩm quyền;

b.Thông tin nằm trong khu vực nguồn thông tin công cộng, mà không phải xuất phát từ hành vi vi phạm điều khoản này;

c.Nhằm phục vụ cho thủ tục trọng tài hoặc pháp lý phát sinh từ Hợp đồng này;

d.Cho bất kỳ cơ quan nhà nước nào theo yêu cầu của họ.


13.4. Trách nhiệm bảo mật thông có hiệu lực không thời hạn, kể cả khi kết thúc thời hạn Hợp Đồng.


ĐIỀU 14. CHUYỂN NHƯỢNG, QUYỀN GIỮ LẠI, TẮT CHƯƠNG TRÌNH


14.1. Bên Liên Kết chỉ có thể chuyển các yêu cầu đối với LAZADA tại Hợp Đồng này cho bên thứ ba khi có sự đồng ý bằng văn bản của LAZADA.


14.2. Không một Bên nào trong Hợp Đồng có quyền chuyển giao, chuyển nhượng hoặc giao thầu phụ toàn bộ hoặc một phần các quyền hoặc nghĩa vụ của mình phát sinh từ Hợp Đồng này mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Bên kia. Trong trường hợp có sự đồng thuận, tất cả các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng này sẽ được giữ nguyên không thay đổi trừ khi có sự đồng ý của các Bên.


14.3. Mỗi Bên tham gia Hợp Đồng có thể bảo lưu đối với những Điều khoản phải thực hiện của Bên kia mà không bị phản bác hoặc đã có hiệu lực pháp luật.


ĐIỀU 15. LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP


15.1. Hợp Đồng này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp của Việt Nam mà không áp dụng bất kỳ luật (hợp đồng) quốc tế và liên quốc gia, đặc biệt là Công ước Liên Hiệp Quốc về mua bán hàng hóa quốc tế.


15.2. Bất kỳ tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến việc thực hiện Hợp Đồng này hoặc việc vi phạm, chấm dứt, hoặc vô hiệu Hợp Đồng sẽ được nỗ lực giải quyết thông qua đàm phán thiện chí giữa các Bên trong thời gian đến ba mươi (30) ngày hoặc lâu hơn nếu các Bên có thoả thuận nhưng cũng không vượt quá thời.


15.3. Bất kỳ một Bên nào cũng có thể, bằng gửi cho Bên kia một thông báo bằng văn bản vào bất cứ lúc nào sau khi kết thúc thời hạn ba mươi (30) ngày nêu trên, nộp đơn đưa một vụ tranh chấp đã không giải quyết được thông qua việc tự thoả thuận ra Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam ("VIAC") theo "Quy tắc tố tụng Trọng tài" của Trung tâm này.


Địa điểm trọng tài sẽ là Thành phố Hồ Chí Minh. Số lượng trọng tài sẽ là một trừ khi các Bên không thể thỏa thuận. Nếu các Bên không thể đi tới thoả thuận về việc xét xử với một trọng tài viên, Hội đồng trọng tài bao gồm ba (03) trọng tài viên sẽ chịu trách nhiệm phân xử. Các thủ tục tố tụng trọng tài sẽ được tiến hành bằng tiếng Việt. Bên thua kiện sẽ phải chịu tất cả các khoản phí và chi phí (bao gồm cả phí luật sư hợp lý) để tiến hành hoạt động trọng tài và thi hành phán quyết trọng tài. Quyết định của trọng tài có giá trị chung thẩm và ràng buộc các Bên.


ĐIỀU 16. CÁC ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG


16.1. Hợp Đồng này sẽ có hiệu lực kể từ ngày ký


16.2. Sẽ không có bất kỳ thỏa thuận bằng lời nói kèm theo Hợp đồng này. Các bản điều chỉnh và Phụ lục của Hợp Đồng phải được lập thành văn bản. Điều này cũng được áp dụng đối với việc sửa đổi hoặc huỷ bỏ điều khoản này. Trừ các tài liệu có thể được LAZADA cung cấp theo Điều 12.3 và 12.4, các tài liệu được cung cấp dưới dạng điện tử sẽ là không được xem là các yêu cầu bằng văn bản.


16.3. Bất kỳ Phiếu yêu cầu cung cấp dịch vụ và thỏa thuận khác nào được thêm vào Hợp Đồng này sau ngày có hiệu lực sẽ được coi là một phần không thể tách rời khỏi Hợp Đồng và được điều chỉnh bởi tất cả các điều khoản và điều kiện trong Hợp Đồng này.


16.4. Nếu một điều khoản riêng lẻ trong Hợp Đồng này vô hiệu hoặc không thể thực hiện, việc này sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản khác. Các Bên sẽ nỗ lực để thay thế các điều khoản vô hiệu hoặc không thể thi hành này bằng một điều khoản khác phù hợp nhất với các mục tiêu của Hợp Đồng về mặt pháp lý và kinh tế. Điều tương tự cũng được áp dụng trong trường hợp có những nội dung chưa ghi nhận trong Hợp Đồng.


16.5. Hợp Đồng này được lập thành hai (02) bản gốc bằng tiếng Việt. Mỗi bên giữ một (01) bản gốc để tham khảo và thực hiện.


16.6. Nếu Bên Liên kết trong Hợp Đồng này là một công ty hay một pháp nhân, thì người ký thay mặt cho công ty hoặc pháp nhân đó cam kết rằng mình được ủy quyền để ràng buộc công ty hay pháp nhân đó theo Hợp Đồng này một cách hợp pháp.