Algemene Voorwaarden van AliExpress voor platformtransacties door consumenten uit de EU/EER/het VK

 

Deel A: Versie bijgewerkt op 15 juni 2022, van kracht vanaf 30 juni 2022

 

WIJ DANKEN U VOOR HET GEBRUIK VAN ALIEXPRESS.

 

DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSUMENTEN UIT DE EU/EER/HET VK HEBBEN BETREKKING OP WWW.ALIEXPRESS.COM EN ZIJN ALLEEN VAN TOEPASSING OP CONSUMENTEN UIT DE EUROPESE UNIE/EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE EN UIT HET VERENIGD KONINKRIJK. GELIEVE DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN AANDACHTIG TE LEZEN!

 

ALS U EEN GEBRUIKER BENT VAN WWW.ALIEXPRESS.RU OF WWW.TMALL.RU OF EEN GEBRUIKER VAN WWW.ALIEXPRESS.COM UIT EEN ANDERE REGIO DAN DE EUROPESE UNIE/EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE EN HET VERENIGD KONINKRIJK, OF ALS U ANDERSZINS DE SITES BEZOEKT IN EEN HOEDANIGHEID ANDERS DAN ALS CONSUMENT UIT DE EU/EER/HET VK, KLIK DAN OP https://rule.alibaba.com/rule/detail/2054.htm VOOR TOEGANG TOT DE ALGEMENE VOORWAARDEN DIE OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

 

Deze Algemene Voorwaarden voor EU/EER/VK-consumenten (dit "Contract") beschrijven de voorwaarden waaronder u, als geregistreerd lid dat tevens consument is in de Europese Unie/Europese Economische Ruimte of in het Verenigd Koninkrijk, online transacties kunt sluiten met derde verkopers die geregistreerde leden zijn van onze Sites (zoals deze term hieronder wordt gedefinieerd)] en bepaalde product(en) of dienst(en) kunt leveren aan consumenten in de Europese Unie/Europese Economische Ruimte of in het Verenigd Koninkrijk, onder de verkoopvoorwaarden die zijn vastgesteld door elke derde verkoper, via websites, mobiele sites, mobiele applicaties en andere online transactieportalen die eigendom zijn van, geëxploiteerd worden door, het merk dragen van of beschikbaar gesteld worden door Alibaba Singapore (zoals hieronder gedefinieerd in clausule 1. 2) die van tijd tot tijd betrekking hebben op het e-commerce platform van AliExpress, met inbegrip van maar niet beperkt tot de web- en mobiel-geoptimaliseerde versies van de website die worden aangeduid met de uniform resource locator "www.aliexpress.com", en de mobiele applicatie van het e-commerce platform van AliExpress, maar uitdrukkelijk met uitzondering van www.aliexpress.ru en www.tmall.ru (gezamenlijk de “AliExpress Sites” of kortweg, de “Sites”).

 

Elke Online Transactie (zoals hieronder gedefinieerd in clausule 1.5) wordt, voor alle duidelijkheid, uitsluitend uitgevoerd door en tussen u en een derde verkoper en Alibaba Singapore zal niet worden beschouwd als een partij bij dergelijke Online Transactie, noch zal Alibaba Singapore worden geacht u of de verkoper in dergelijke Online Transactie te vertegenwoordigen.

 

Aangezien u handelt als een EU/EER/VK-consument, dient u er rekening mee te houden dat voor zover dwingende wettelijke voorschriften inzake consumentenbescherming in het land waar u woont binnen de EU/EER/het VK bepalingen bevatten die gunstiger voor u zijn (zoals, in voorkomend geval, wettelijke rechten inzake herroeping en conformiteitsgarantie), dergelijke bepalingen van toepassing zijn. Meer informatie over wettelijke rechten voor EU-consumenten is te vinden op https://sale.aliexpress.com/__mobile/QnoLFBVfqY.htm.

 

1. Toepassing van dit Contract en de Transactiediensten

 

1.1 Aanvaarding. U gaat ermee akkoord dat u door uw registratie, toegang tot of gebruik van onze Transactiediensten (beschreven in clausule 1.5 hieronder) een wettelijk bindend contract aangaat met Alibaba Singapore. Als u niet akkoord gaat met dit Contract, bezoek of gebruik dan geen van onze Transactiediensten. Als u dit Contract wenst te beëindigen, kunt u dit op elk moment doen door uw account te sluiten en niet langer toegang te verkrijgen tot of gebruik te maken van onze Transactiediensten (zoals gedefinieerd in clausule 1.5).

 

1.2 Overeenkomstsluitende partij. U sluit dit contract af met Alibaba Singapore, maar houd er rekening mee dat Alibaba Singapore de Transactiediensten alleen kan verlenen, maar ook samen met onze filialen. Wij gebruiken de term "Aangewezen Landen" om te verwijzen naar landen in de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) en het Verenigd Koninkrijk. Als u uw gewone verblijfplaats in een Aangewezen Land hebt of als u de Sites vanuit een Aangewezen Land bezoekt, sluit u dit Contract af met Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited (opgericht in Singapore met bedrijfsregistratienummer 200720572D en statutair gevestigd te 51 Bras Basah Road, #04-08 Lazada One, Singapore 189554 ("Alibaba Singapore", ook aangeduid als "wij" en "ons"). Alibaba Singapore is de beheerder van uw persoonsgegevens die worden verstrekt aan, of verzameld door of voor, of verwerkt in verband met onze Transactiediensten. Het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens is onderworpen aan dit Privacybeleid (met inbegrip van ons cookiebeleid)] en andere documenten waarnaar in dit Privacybeleid wordt verwezen) en updates.

1.3 Alleen Leden. Wanneer u zich registreert en lid wordt van onze Sites, wordt u lid ("Lid/Leden)"). Dit Contract is enkel op u van toepassing als u Lid bent, maar het zal geen invloed hebben op uw overeenkomst met ons of onze filialen aangaande uw lidmaatschapsdiensten van de Sites op grond van de Gratis Lidmaatschapsovereenkomst, tenzij het uitdrukkelijk bepaald is in dit Contract of in de Gratis Lidmaatschapsovereenkomst. Als u uw account sluit of uw lidmaatschap door ons wordt beëindigd op grond van onze rechten onder de Gratis Lidmaatschapsovereenkomst, zult u niet langer gebruik kunnen maken van onze Transactiediensten. Als wij echter op het moment van sluiting van de rekening of beëindiging van uw lidmaatschap vaststellen dat u een geldige Online Transactie hebt ingediend die nog niet is voltooid, zullen wij de nodige regelingen treffen om deze Online Transactie te voltooien of terug te betalen, afhankelijk van de omstandigheden van de transactie en de oorzaak van de beëindiging van uw lidmaatschap.

1.4 Gehele overeenkomst. Dit Contract is de enige overeenkomst tussen ons met betrekking tot de Transactiediensten en vervangt alle voorgaande overeenkomsten voor genoemde Transactiediensten. In dit Contract wordt verwezen naar de hieronder vermelde documenten, beleidslijnen en regels, evenals naar de gerelateerde voorwaarden en overeenkomsten die door ons kunnen worden verstrekt en door u kunnen worden aanvaard wanneer u gebruik maakt van een onderdeel van de Transactiediensten, die u aanvaardt na te leven voor zover zij van toepassing zijn:

·       Gratis Lidmaatschapsovereenkomst

·       Gebruiksvoorwaarden

·       Privacybeleid van AliExpress.com (met inbegrip van ons cookiebeleid)

·       Beleid inzake de Bescherming van Intellectuele Eigendomsrechten (IPR)

In sommige gevallen moet u een afzonderlijke overeenkomst sluiten met Alibaba Singapore of onze filialen of andere derde partners in verband met bepaalde aspecten van de Transactiediensten die niet onder dit Contract vallen (“Aanvullende Voorwaarden”, inclusief voor zover van toepassing, als u diensten contracteert die een aanvulling vormen op de diensten die in dit Contract zijn voorzien, de Voorwaarden voor Aanvullende Diensten; en, als u een Alipay wallet contracteert, de Alipay Dienstverleningsovereenkomst).

In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van dit Contract en de bepalingen van de Aanvullende Voorwaarden, zijn de Aanvullende Voorwaarden van toepassing op de desbetreffende soorten Transactiediensten of Online Transacties die onder deze Aanvullende Voorwaarden vallen.

 

1.5 Transactiediensten. Alibaba Singapore biedt een online transactieplatform en aanvullende diensten aan op de Sites (dit platform en deze diensten, de "Transactiediensten") die de Leden toelaten om online transacties af te sluiten voor producten of diensten binnen de Sites, onder voorbehoud van de voorwaarden van dit Contract. Het stelt u met name in staat om bestellingen te plaatsen, te betalen, uit te voeren en vervuld te krijgen voor de online levering van producten en diensten binnen de Sites ("Online Transacties").

 

1.6 Wijzigingen in het Contract of de Transactiediensten. Wij kunnen dit Contract wijzigen (met inbegrip van, om twijfel te vermijden, de gerelateerde voorwaarden en overeenkomsten opgenomen in clausule 1.4 hierboven), nieuwe regels publiceren (met inbegrip van geschillenregels) of wijzigingen aanbrengen in de functionaliteiten of toepassingen van de Transactiediensten zelf (zoals het aanbrengen van upgrades, wijzigingen, het creëren van limieten of het opschorten ervan). Als wij wijzigingen  (met uitzondering van opmaak- of foutcorrecties) aanbrengen in dit Contract (met inbegrip van eventuele bijbehorende documentatie) of de Transactiediensten zelf, of nieuwe regels publiceren, zullen wij u daarvan in kennis stellen via onze Sites (met inbegrip van het plaatsen van de nieuwere versie op de Sites) of via andere middelen, om u de gelegenheid te bieden de wijzigingen of nieuwe voorwaarden ten minste 15 dagen voordat deze van kracht worden (niet met terugwerkende kracht) te bekijken, hoewel er zich gevallen kunnen voordoen (zoals het voldoen aan een wettelijke vereiste of het aanpakken van een onvoorzien en dreigend gevaar om u of een zakelijke gebruiker te beschermen tegen fraude, malware, spam, gegevensinbreuken of andere cyberbeveiligingsrisico's) waarin wij wellicht een kortere kennisgevingstermijn moeten hanteren. Als u bezwaar hebt tegen door ons voorgestelde wijzigingen, kunt u uw account sluiten door een e-mail met een verzoek hiertoe te sturen naar DataProtection.AE@aliexpress.com, door naar "Profiel - Account verwijderen" te gaan in de mobiele toepassing van de Sites of door de accountverwijdering aan te vragen op privacy.aliexpress.com. Als u gebruik blijft maken van onze Transactiediensten nadat wij een bericht hebben gepubliceerd of verstuurd over onze wijzigingen of nieuwe voorwaarden in dit Contract en nadat deze van kracht zijn geworden, betekent dit dat u instemt met de bijgewerkte voorwaarden vanaf de ingangsdatum.

 

2. Voorwaarden voor specifieke Online Transacties

 

2.1 Weigering of annulering van Online Transacties. Alibaba Singapore behoudt zich het recht voor om een Online Transactie op te schorten, te verduidelijken en vervolgens of direct te verwerpen/weigeren of te annuleren waarvan wij, redelijk handelend, vaststellen dat deze in strijd is met dit Contract (met inbegrip van de verwante documenten waarnaar wordt verwezen in clausule 1.4 hierboven), of sancties of beperkingen op te leggen, om welke relevante reden dan ook, met inbegrip van de naleving van de regelgeving inzake consumentenbescherming, e-commerce, fraude, cyberbeveiliging of intellectuele en industriële eigendomsrechten of op verzoek van de bevoegde autoriteiten, zonder enige aansprakelijkheid voor enig verlies of schade die voortvloeit uit of verband houdt met een dergelijke weigering of annulering.

 

De beoordeling van de schending van dit Contract zal intern worden uitgevoerd, door de betrokken afdelingen van Alibaba Singapore, waaronder de teams voor Platformbeheer, Risicocontrole en/of Klantendienst. De koper krijgt de kans om de door hem geschikt geachte bijdrage te leveren met betrekking tot het door Alibaba Singapore genomen besluit.

 

Sommige situaties die ertoe kunnen leiden dat een Online Transactie wordt geweigerd of geannuleerd, zijn, zonder enige beperking, situaties waarin problemen worden vastgesteld door onze krediet- en fraudecontroleafdeling, waarbij Alibaba Singapore reden heeft om aan te nemen dat de Online Transactie ongeoorloofd is, een wet, regel of regeling overtreedt of op een andere manier Alibaba Singapore of een van onze filialen aan aansprakelijkheid kan blootstellen.

 

Alibaba Singapore kan, alvorens toestemming te geven om de betreffende Online Transactie uit te voeren en de koper te factureren, of alvorens de uiteindelijke beslissing te nemen over de weigering/afwijzing of annulering van de Online Transactie, afhankelijk van het geval, ook aanvullende verificaties of informatie vragen voor een Online Transactie, en u gaat ermee akkoord dergelijke verificaties en informatie op verzoek aan Alibaba Singapore te verstrekken. Als deze verificaties en informatie niet worden ingediend wanneer hierom wordt gevraagd, kan dit ertoe leiden dat de Online Transactie mislukt, in welk geval Alibaba Singapore niet verantwoordelijk is voor deze mislukking. Voor alle duidelijkheid, als Alibaba Singapore uiteindelijk bepaalt dat een dergelijke geweigerde of geannuleerde Online Transactie niet in strijd was met dit Contract, zullen we de juiste regelingen treffen om een dergelijke Online Transactie alsnog te voltooien of terug te betalen, afhankelijk van de omstandigheden van de transactie. Alibaba Singapore is niet aansprakelijk voor verliezen of schade die voortvloeien uit of verband houden met de weigering of annulering van de betreffende Online Transactie en mag een beslissing nemen over een geschil tussen u en de verkoper, met inbegrip van de overmaking van het geld in het kader van een Online Transactie die in handen zijn van Alipay (zoals gedefinieerd in clausule 2.2 hieronder) volgens de instructies van Alibaba Singapore in overeenstemming met dit Contract en de Alipay Dienstverleningsovereenkomst.

 

 

2.2 Alipay-diensten en Aanvullende Diensten van Alibaba Singapore.

 

(i) Alibaba Singapore kan via Alipay bepaalde diensten verlenen voor bepaalde Online Transacties ("Alipay-diensten"). De Alipay-diensten worden door Alipay (Europe) Limited S.A. en/of haar filialen (gezamenlijk "Alipay") aan EU/EER/VK-gebruikers aangeboden om betaling van geld te ontvangen ter ondersteuning van Sites voor de Online Transacties. De Alipay-diensten worden verleend in overeenstemming met de voorwaarden in de Alipay Dienstverleningsovereenkomst.

 

(ii) Alibaba Singapore kan via haar filialen bepaalde diensten verlenen voor bepaalde Online Transacties ("Aanvullende Diensten van Alibaba Singapore "). De Aanvullende Diensten van Alibaba Singapore worden door Alibaba Singapore aangeboden om de betaling van geld te ontvangen ter ondersteuning van de Sites voor de Online Transacties. De Aanvullende Diensten van Alibaba Singapore worden verleend in overeenstemming met de voorwaarden die zijn uiteengezet in de Aanvullende Dienstverleningsovereenkomst van Alibaba Singapore.

 

2.3 Kopersbeschermingsplan. Onverminderd uw wettelijke rechten in de EU/EER/het VK kan Alibaba Singapore kopers ook een beschermingsplan aanbieden voor bepaalde Online Transacties. U kunt hier klikken als u meer informatie wilt hebben over ons kopersbeschermingsplan.

 

Uw belangrijkste wettelijke rechten in de EU/EER/het VK omvatten onder meer (i) het recht op herroeping binnen 14 dagen; (ii) een wettelijk conformiteitswaarborgrecht van minimaal 2 jaar; en (iii) het recht om het contract te ontbinden als de verkoper de goederen niet levert binnen de extra termijn die is afgestemd op de omstandigheden na de oorspronkelijke leveringstermijn. Meer informatie over wettelijke rechten voor EU-consumenten is te vinden op https://sale.aliexpress.com/__mobile/QnoLFBVfqY.htm.

 

U erkent en gaat ermee akkoord dat de bescherming die u op grond van het kopersbeschermingsplan wordt geboden, van toepassing is op die Online Transacties waarbij de verkoper het plan heeft onderschreven en de aankoop binnen het toepassingsgebied van het kopersbeschermingsplan valt, en dat (i) de Alipay-diensten krachtens clausule 3.4 van de Alipay Dienstverleningsovereenkomst en (ii) Aanvullende Diensten van Alibaba Singapore  krachtens clausule 3.4 van de Aanvullende Dienstverleningsovereenkomst van Alibaba Singapore niet op u van toepassing zullen zijn voor dergelijke Online Transacties indien de verkoper het kopersbeschermingsplan heeft onderschreven en dit plan uw aankoop reeds dekt. De garantiedienst zal worden uitgevoerd, herzien, opgeschort en/of beëindigd overeenkomstig de tussen de garantiedienstverlener en de verkoper gesloten overeenkomst. Een herziening, opschorting en/of beëindiging van het EU/EER/VK-kopersbeschermingsplan heeft voor alle duidelijkheid geen invloed op Online Transacties die al hebben plaatsgevonden of die al zijn geplaatst maar nog niet zijn voltooid op het moment van de herziening, opschorting en/of beëindiging van het Kopersbeschermingsplan.

 

2.4 Transacties waarbij een derde financieringsverstrekker betrokken is. Als u ervoor kiest om financiering te verkrijgen voor een Online Transactie, is dit onderdeel op u van toepassing en stemt u ermee in dat:

(a)    wij niet garanderen dat een derde financieringsverstrekker (de "Kredietverstrekker") een dergelijke Online Transactie zal financieren en dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u in verband met een dergelijke financiering door een derde;

(b)  elke financiering van de transactie zal worden verstrekt door een derde partij die niet verbonden is met Alibaba Singapore en onderworpen zal zijn aan de voorwaarden van deze Kredietverstrekker;

(c)   wij bepaalde informatie (zoals financiële en contactgegevens) die wij van u hebben verzameld aan de Kredietgever kunnen bekendmaken indien dergelijke informatie noodzakelijk is voor de Kredietgever om uw financieringsaanvraag te beoordelen en het financieringscontract uit te voeren, zoals eerder aan u bekend zal worden gemaakt; en

(d)   elk geschil met de Kredietgever in verband met de Online Transactie zal worden opgelost tussen u en de Kredietgever en Alibaba Singapore niet verplicht zal zijn om een dergelijk geschil op te lossen of op enigerlei wijze te helpen bij de oplossing ervan.

 

3. Transacties tussen u en de verkoper

 

3.1 Online bestelling. Om een Online Transactie te sluiten, dient u een online bestelling te plaatsen, in te dienen en te aanvaarden via het daarvoor bestemde proces op de Sites en dient u een dergelijke Online Transactie uit te voeren volgens de voorwaarden van de online bestelling en dit Contract (met inbegrip van de gerelateerde documenten waarnaar verwezen wordt in clausule 1.4 hierboven). U en de verkoper zijn er verantwoordelijk voor dat u hebt ingestemd met alle toepasselijke voorwaarden voor de producten of diensten en deze op de juiste manier hebt gespecificeerd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de prijsstelling, hoeveelheid, specificaties, kwaliteitsnormen, inspectie, verzending, enz., waarbij in aanmerking moet worden genomen dat alle transacties die op de Sites worden verricht Alibaba Singapore als marktplaats in staat zullen stellen om de belasting correct te berekenen en te innen, voor zover vereist door de toepasselijke wet- en regelgeving. U bent de geregistreerde importeur voor douane- en belastingdoeleinden, tenzij anders overeengekomen tussen u en de verkoper. Wij zullen u, voor alle duidelijkheid, vóór het plaatsen van de bestelling wijzen op het mogelijke bestaan van extra belastingen en kosten die redelijkerwijs niet vooraf kunnen worden berekend, maar die u wel verschuldigd kunt zijn (bv. invoerrechten, belasting en administratiekosten voor producten die vanuit derde landen in de EU worden ingevoerd).

 

3.2 Annulering van Online Transacties door u. U kunt een Online Transactie alleen annuleren in de volgende omstandigheden: (a) u oefent uw rechten uit in overeenstemming met Richtlijn 2011/83/EU of een andere regelgeving inzake consumentenbescherming die van toepassing kan zijn, met inbegrip van nationale wetgeving, of (b) als een dergelijke annulering is toegestaan onder een toepasselijk Kopersbeschermingsplan en/of als specifiek toegestaan door het platform voor dat type product of Online Transactie. Raadpleeg https://sale.aliexpress.com/__mobile/QnoLFBVfqY.htm voor uw wettelijke annulerings- en herroepingsrechten in de EU/EER/het VK, die onder andere omvatten: (i) het recht op herroeping binnen 14 dagen; (ii) een wettelijk conformiteitsgarantierecht van minimaal 2 jaar; en (iii) het recht om het contract te ontbinden indien de verkoper de goederen niet levert binnen de extra termijn die is afgestemd op de omstandigheden na de oorspronkelijke leveringstermijn.

 

3.3 Transactie tussen u en een verkoper alleen. Elke Online Transactie wordt enkel verricht door en tussen u en een verkoper en Alibaba Singapore wordt niet beschouwd als een partij bij dergelijke Online Transactie, noch zal Alibaba Singapore geacht worden u of de verkoper in dergelijke Online Transactie te vertegenwoordigen. Niettegenstaande het bovenstaande kan Alibaba Singapore, als aanbieder van Transactiediensten, (een) formaliteitencontrole(s) van een Online Transactie uitvoeren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid of beschikbaarheid van de producten of diensten die in het kader van een Online Transactie worden aangeboden; of het vermogen van u of de verkoper om een Online Transactie uit te voeren (behalve voor zover verboden door de toepasselijke wetgeving). Wij en onze filialen en agenten kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor verliezen, schade, vorderingen, aansprakelijkheden, kosten of uitgaven die voortvloeien uit een Online Transactie, met inbegrip van enige schending, gedeeltelijke uitvoering of niet-uitvoering van de Online Transactie door de andere partij bij de transactie.

 

3.4 Betalingsmethoden. Houd er rekening mee dat de betalingsmethoden die beschikbaar zijn op de Sites kunnen worden aangeboden door partners of filialen van Alibaba Singapore, waaronder Alipay, en dat u akkoord gaat met het betalen van de vermelde transactieprijs voor een Online Transactie met behulp van dergelijke betalingsmethoden. Als de Online Transactie gebruik maakt van Alipay-diensten, zal de betaling in verband met de afgesloten Online Transacties mogelijk gemaakt worden door Alipay en onderworpen zijn aan de Alipay Dienstverleningsovereenkomst. Alipay zal niet over dergelijke gelden beschikken tenzij door u en de verkoper overeengekomen in overeenstemming met dit Contract en de Alipay Dienstverleningsovereenkomst.

 

Als voor de Online Transactie Aanvullende Diensten van Alibaba Singapore worden gebruikt, wordt de betaling in verband met deze transactie mogelijk gemaakt door Alibaba Singapore en is deze onderworpen aan de Aanvullende Dienstverleningsovereenkomst van Alibaba Singapore. Door de Aanvullende Diensten van Alibaba Singapore te gebruiken, erkent u en stemt u ermee in dat Alibaba Singapore geen bank is en dat de Aanvullende Diensten van Alibaba Singapore op geen enkele wijze mogen worden beschouwd als de verlening van bankdiensten. Alibaba Singapore treedt niet op als trustee, fiduciair of escrow met betrekking tot het geld van gebruikers en heeft geen controle over, noch aansprakelijkheid voor, de producten of diensten die met de Aanvullende Diensten van Alibaba Singapore worden betaald. Alibaba Singapore garandeert de identiteit van geen enkele gebruiker en garandeert niet dat u of een verkoper een transactie op de Sites zal kunnen uitvoeren.

 

Als er een geschil ontstaat met betrekking tot de betalingsmethode en/of de aanbieder ervan, zal Alibaba Singapore redelijke inspanningen leveren om u te helpen deel te nemen aan de geschillenbeslechtingsprocedure van de betrokken partners van de betalingsdiensten. Als de deelname aan de geschillenbeslechtingsprocedure van de partner van Alibaba Singapore echter extra kosten met zich meebrengt, worden deze kosten niet door Alibaba Singapore gedragen.

 

3.5 Uw Agent. Als u verplicht bent een Online Transactie af te sluiten en te voltooien via een agent (bijvoorbeeld een koper uit de EU/EER/het VK kan verplicht zijn een gekwalificeerde importagent in te schakelen), is deze agent slechts een agent van u. Als de agent verplichtingen moet nakomen, blijft u als enige aansprakelijk tegenover de andere partij bij de Online Transactie voor de niet-nakoming of het in gebreke blijven van uw agent.

 

4. Alibaba Singapore Servicevergoedingen en Belastingen

 

4.1 Servicevergoedingen. Alibaba Singapore kan servicevergoedingen aanrekenen voor Online Transacties zoals dit van tijd tot tijd door Alibaba Singapore op de Sites kan worden aangekondigd. Als de Online Transactie gebruik maakt van Alipay-diensten, machtigt u Alibaba Singapore hierbij om Alipay de opdracht te geven alle servicevergoedingen die in het kader van een Online Transactie aan Alibaba Singapore verschuldigd en betaalbaar zijn, af te trekken en aan Alibaba Singapore te betalen wanneer Alipay een bedrag dat het in het kader van de Online Transactie in zijn bezit heeft, vrijgeeft. Noch Alibaba Singapore, noch Alipay hebben enige controle over, en zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de producten of diensten die met onze dienst worden betaald.

 

4.2 Vergoedingen aan derden niet inbegrepen. Als u besluit een dienst of product van anderen te verwerven of te kopen in verband met de Online Transactie (bv. reparatiedienst, logistieke afhandelingsdienst, enz.), dient u de kosten (en, indien van toepassing, de bijbehorende belastingen) in verband met deze dienst of dit product afzonderlijk te betalen. Het is uw verantwoordelijkheid om de vergoedingen met dergelijke derde verkopers te regelen.

 

4.3 Belastingen, financiële kosten niet inbegrepen. Alle door Alibaba Singapore aangerekende vergoedingen zijn exclusief belastingen (zoals btw), heffingen of andere overheidsheffingen of financiële kosten. Toepasselijke belastingen (zoals btw) zullen vooraf aan u worden getoond en bovenop de vergoedingen in rekening worden gebracht. U stemt ermee in dergelijke belastingen, rechten, heffingen of kosten voor het gebruik van de Transactiediensten te betalen en er verantwoordelijk voor te zijn, naast onze servicekosten. U gaat er verder mee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor het betalen van alle toepasselijke belastingen in verband met de Online Transacties op Alibaba Singapore (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle toepasselijke btw) en stemt ermee in Alibaba Singapore te vrijwaren voor het niet betalen van alle toepasselijke belastingen. In het geval dat Alibaba Singapore door een toepasselijke wet verplicht wordt om belastingen of heffingen te innen of in te houden, gaat u ermee akkoord om dergelijke belastingen of heffingen aan Alibaba Singapore te betalen. U bent ook aansprakelijk voor alle financiële kosten voor het overmaken van geld aan u, en Alibaba Singapore heeft het recht om deze kosten uit dit geld te betalen. Alibaba Singapore en Alipay hebben het recht financiële kosten in mindering te brengen die voortvloeien uit de levering van de Transactiediensten en de partij die het geld ontvangt, zal de kosten van dergelijke bankkosten dragen.

 

5. Verantwoordelijkheden van het Lid

 

5.1 Verstrekking van informatie en bijstand. U stemt ermee in alle kennisgevingen te doen, alle noodzakelijke informatie, materialen en goedkeuring te verstrekken en alle redelijke hulp en medewerking te verlenen die nodig zijn voor het uitvoeren van de Online Transacties en de levering van de Transactiediensten door Alibaba Singapore, zodat het product of de diensten die het voorwerp zijn van de Online Transactie met een verkoper correct kunnen worden geleverd (inclusief bijvoorbeeld voor het aanpassen van het product, indien van toepassing; om de levering te vergemakkelijken door het verstrekken van nauwkeurige betalingsmethodegegevens, adressen, contactgegevens of alternatieve leverings- en afhaalopties). Als uw nalatigheid leidt tot vertraging in de levering van een Transactiedienst, annulering van een Online Transactie of de beschikking over geld, is Alibaba Singapore niet aansprakelijk voor enig verlies of schade die voortvloeit uit dergelijke nalatigheid, vertraging, annulering of beschikking.

 

5.2 Verbintenissen van het Lid. U verklaart en garandeert dat:

(a) u de Transactiediensten te goeder trouw en in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving zult gebruiken, met inbegrip van wetten die betrekking hebben op anti-witwaspraktijken en anti-terrorismefinanciering;

(b) alle informatie en al het materiaal dat u verstrekt in verband met het gebruik van de Transactiediensten waarheidsgetrouw, rechtmatig en nauwkeurig is, en niet vals, misleidend of bedrieglijk is;

(c) u de Transactiediensten niet zult gebruiken om Alibaba Singapore, onze filialen of andere leden of gebruikers van de Sites te bedriegen of om u in te laten met andere onwettige activiteiten (met inbegrip van maar niet beperkt tot de handel in producten die bij wet verboden zijn).

(d) u de Transactiediensten niet zult gebruiken in verband met een Online Transactie die (1) een inbreuk kan vormen op de legitieme of eigendomsrechten van Alibaba Singapore of een derde partij, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten; (2) een inbreuk kan vormen op het beleid inzake de bescherming van intellectuele eigendomsrechten (IPR); of (3) een inbreuk kan vormen op dit Contract of op de Aanvullende Dienstverleningsovereenkomst van Alibaba Singapore.

 

5.3 Inbreuken. Als u, naar het redelijke oordeel van Alibaba Singapore, niet te goeder trouw handelt, misbruik maakt van de Transactiediensten of op een andere manier handelt in strijd met dit Contract, heeft Alibaba Singapore het recht, behalve in de mate dat het verboden is door de toepasselijke wetgeving, om de betrokken Online Transactie(s) op elk moment te annuleren zonder enige aansprakelijkheid voor enig verlies of schade die voortvloeit uit of verband houdt met een dergelijke annulering, door u 15 dagen vooraf in kennis te stellen van de effectieve datum van annulering van de betreffende Online Transactie(s), behalve indien een kortere kennisgevingstermijn nodig is om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke vereisten of om het hoofd te bieden aan een dreigend gevaar in verband met de bescherming van de online bemiddelingsdiensten, consumenten (met inbegrip van kopers in de EU/EER/het VK) of zakelijke gebruikers (met inbegrip van verkopers) tegen fraude, malware, spam, gegevensinbreuken of andere cyberbeveiligingsrisico's.

 

De beoordeling van de schending van dit Contract zal intern worden uitgevoerd, door de betrokken afdelingen van Alibaba Singapore, waaronder de teams voor Platformbeheer, Risicocontrole en/of Klantendienst. De koper krijgt de kans om de bijdragen te leveren die hij geschikt acht voor de beslissing die door Alibaba Singapore wordt genomen.

 

Alvorens de uiteindelijke beslissing over de weigering/afwijzing of annulering van de Online Transactie uit te voeren, kan Alibaba Singapore aanvullende verificaties of informatie vragen voor een Online Transactie, en u gaat ermee akkoord dergelijke verificaties en informatie op verzoek aan Alibaba Singapore te verstrekken.

 

Tenzij anders bepaald door de toepasselijke wetgeving, behoudt Alibaba Singapore zich ook het recht voor om een boete op te leggen of uw gebruik van de Transactiediensten tijdelijk of permanent op te schorten of te beëindigen, uw lidmaatschap op de Sites tijdelijk of permanent op te schorten of te beëindigen of te bewerkstelligen dat uw lidmaatschap op de Sites wordt opgeschort of beëindigd door u hiervan 15 dagen vóór de effectieve datum van opschorting of beëindiging in kennis te stellen, behalve indien een kortere opzegtermijn nodig is om te voldoen aan toepasselijke wettelijke vereisten of om tegemoet te komen aan een onvoorzien en dreigend gevaar in verband met de verdediging van de online bemiddelingsdiensten, consumenten (met inbegrip van kopers uit de EU/EER/het VK) of zakelijke gebruikers (met inbegrip van verkopers) tegen fraude, malware, spam, gegevensinbreuken of andere cyberbeveiligingsrisico's. In dergelijke gevallen en behoudens andersluidende bepaling in de toepasselijke wetgeving, behoudt Alibaba Singapore zich tevens het recht voor om: (i) de transactiefuncties van uw account bij Alibaba Singapore tijdelijk op te schorten gedurende een door Alibaba Singapore bepaalde voorgeschreven periode, of het gebruik van uw Alibaba Singapore-account permanent te beëindigen en/of (ii) Alipay te machtigen de transactiefuncties van uw Alipay-account tijdelijk op te schorten gedurende een door Alibaba Singapore bepaalde voorgeschreven periode, of het gebruik van uw Alipay-account permanent te beëindigen, zonder enige aansprakelijkheid voor enig verlies of schade die voortvloeit uit of verband houdt met een dergelijke opschorting of beëindiging. Alibaba Singapore kan de vaststellingen, sancties en andere gegevens met betrekking tot de inbreuken ook op de Sites publiceren.

 

5.4 Verplichtingen tot het betalen van belastingen. U bent als enige verantwoordelijk voor de betaling van belastingen (zoals btw), rechten of andere overheidsheffingen of kosten of vergoedingen die kunnen worden opgelegd voor producten of diensten die worden aangekocht in het kader van of in verband met de Online Transacties, behalve wanneer Alibaba Singapore op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving verplicht is om belasting te innen over de verkopen die u via ons doet. Om twijfel te voorkomen, zullen wij u vóór het plaatsen van de bestelling wijzen op het mogelijke bestaan van extra belastingen en kosten die redelijkerwijs niet vooraf kunnen worden berekend, maar die u wel verschuldigd kunt zijn (bv. invoerrechten, belasting en administratiekosten voor producten die vanuit derde landen in de EU worden ingevoerd).

 

5.5 Feedbacksysteem. U zult de integriteit van ons feedbacksysteem niet ondermijnen, door bijvoorbeeld positieve feedback te geven over uzelf op de Sites met behulp van secundaire Leden-ID's of via derden, door dreigingen met negatieve feedback of lage gedetailleerde verkopersbeoordelingen te gebruiken om iets te krijgen dat geen deel uitmaakte van de oorspronkelijke aanbiedingen, of door ongefundeerde negatieve feedback te geven over een ander Lid op de Site, of door feedback te misbruiken zodat een negatieve opmerking wordt achtergelaten met een positieve beoordeling.

 

5.6 Schadeloosstelling door het Lid. U gaat ermee akkoord Alibaba Singapore en onze filialen, werknemers, bestuurders, functionarissen, agenten en vertegenwoordigers te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle verliezen, schade, vorderingen, claims en aansprakelijkheden (inclusief juridische kosten op basis van volledige schadeloosstelling) die direct of indirect kunnen voortvloeien uit uw gebruik van de Transactiediensten of uit uw schending van dit Contract. Als Alibaba Singapore op enig moment redelijkerwijs vaststelt dat een gevrijwaarde vordering een nadelige invloed op ons zou kunnen hebben, kunnen wij de exclusieve verdediging en controle op ons nemen van enige zaak die anders onderworpen zou zijn aan schadeloosstelling door u, in welk geval u met Alibaba Singapore zult samenwerken bij het voeren van enige beschikbare verdediging.

 

5.7 Verzameling en gebruik van informatie voor Transactiediensten. Als u de Transactiediensten van Alibaba Singapore hebt aangevraagd en/of gebruikt, erkent u dat Alibaba Singapore, om de Transactiediensten te verlenen, toegang heeft tot uw persoonsgegevens. Alibaba Singapore verwerkt uw persoonsgegevens, kredietinformatie, bedrijfsinformatie en financiële informatie (de "Verzamelde Informatie") om de administratie, verwerking en werking van uw gebruik van de Transactiediensten te vergemakkelijken. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk en vormt de grondslag voor (i) de uitvoering van en het toezicht op de contractuele relatie tussen ons, en (ii) de uitvoering van de in dit Contract opgenomen verplichtingen. In verband met uw gebruik van de Transactiediensten kan Alibaba Singapore de Verzamelde Informatie gebruiken op de manier die is uiteengezet in het Privacybeleid en/of de verklaring met betrekking tot het verzamelen van persoonsgegevens die relevant is voor de Transactiediensten waarmee u voorafgaand aan of tijdens uw aanvraag voor en gebruik van de Transactiediensten hebt ingestemd.

 

6. Vertrouwelijkheid en persoonsgegevens

 

6.1 Vertrouwelijke verplichtingen. U zult alle vertrouwelijke informatie die door andere Leden van de Sites of door Alibaba Singapore of een van haar filialen in verband met een Online Transactie of de Transactiediensten wordt verstrekt, vertrouwelijk houden, onverminderd de uitoefening van uw rechten op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving.

 

6.2 Vertrouwelijke informatie. Alle informatie en materiaal die door een ander lid van de Sites of door Alibaba Singapore of een van haar filialen worden verstrekt, worden geacht vertrouwelijke informatie te zijn, tenzij deze informatie of dit materiaal reeds openbaar is of later openbaar is geworden, anders dan door uw inbreuk op de vertrouwelijkheidsverplichtingen.

 

6.3 Gegevensbescherming en privacy. U dient het Privacybeleid van de Sites te lezen dat de bescherming en het gebruik regelt van persoonsgegevens van kopers en verkopers uit de EU/EER/het VK die in het bezit zijn van Alibaba Singapore en haar filialen en dat uitlegt hoe uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt in verband met de Transactiediensten en de Online Transactie. Ons Privacybeleid kan worden geraadpleegd op AliExpress.com Privacybeleid.

 

6.4 Gegevensbescherming en privacy rol van de verkopers. Kopers in de EU/EER/het VK worden ervan op de hoogte gebracht dat verkopers hun eigen verantwoordelijkheden hebben op het gebied van gegevensbescherming en naleving van de privacyregels met betrekking tot persoonsgegevens van kopers in de EU/EER/het VK of gegevens van andere personen die de verkoper verwerkt. Hoewel wij contractueel van verkopers eisen dat zij Alibaba Singapore verzekeren dat zij met betrekking tot dergelijke persoonsgegevens volledig in overeenstemming zijn en zullen zijn met alle toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming en privacy, met inbegrip van maar niet beperkt tot het bijhouden van hun eigen gegevensbestanden van dergelijke persoonsgegevens, onafhankelijk van het platform (voor zover vereist door de toepasselijke wetgeving), het naleven van de wetten inzake direct marketing en het reageren op verzoeken van personen om hun rechten onder dergelijke wetten uit te oefenen, zijn noch Alibaba Singapore noch een van haar filialen verantwoordelijk of aansprakelijk voor de naleving door een verkoper van zijn verplichtingen krachtens de toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming en privacy. In verband met dergelijke persoonsgegevens zijn, voor alle duidelijkheid, de aansprakelijkheid en verplichtingen van Alibaba Singapore en haar filialen krachtens de toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming en privacy volledig onafhankelijk en gescheiden van de aansprakelijkheid en verplichtingen van verkopers krachtens deze wetten.

 

7. Disclaimer en beperking van aansprakelijkheid

 

7.1 Geen garantie. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van de Transactiediensten op uw eigen risico is. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving worden de Transactiediensten geleverd op ""as is"", ""as available"" en "with all faults" basis, en Alibaba Singapore geeft geen verklaring of garantie dat de Transactiediensten ononderbroken, tijdig of foutloos zullen zijn. Alibaba Singapore geeft geen verklaring of garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid, waarheidsgetrouwheid en volledigheid van de informatie die door een lid van de Sites wordt verstrekt, in overeenstemming met de voorschriften inzake elektronische handel.

 

7.2 Uitsluiting en beperking van aansprakelijkheden. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL ALIBABA SINGAPORE, MET INBEGRIP VAN HAAR FILIALEN, IN VERBAND MET DIT CONTRACT NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR GEDERFDE WINST OF GEMISTE ZAKELIJKE KANSEN, REPUTATIE (BV. BELEDIGENDE OF LASTERLIJKE UITSPRAKEN), VERLIES VAN GEGEVENS (BV. UITVALTIJD OF VERLIES, GEBRUIK VAN, OF WIJZIGINGEN AAN UW INFORMATIE OF INHOUD) OF ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, GEVOLGSCHADE, SPECIALE OF PUNITIEVE SCHADE.

 

ALIBABA SINGAPORE EN HAAR FILIALEN ZIJN NIET AANSPRAKELIJK JEGENS U IN VERBAND MET DIT CONTRACT VOOR ENIG BEDRAG DAT HOGER IS DAN (A) DE TOTALE VERGOEDINGEN BETAALD OF TE BETALEN DOOR U AAN ALIBABA SINGAPORE VOOR DE DIENSTEN TIJDENS DE LOOPTIJD VAN DIT CONTRACT, INDIEN VAN TOEPASSING, OF (B) US$ 1000.

 

Sommige van deze beperkingen en uitsluitingen zijn mogelijk niet op u van toepassing indien uw staat, provincie of land de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid voor incidentele schade of gevolgschade niet toestaat, zodat de voorgaande uitsluitingen of beperkingen mogelijk niet op u van toepassing zijn. U kunt ook andere rechten hebben op grond van de lokale wetgeving in uw staat, provincie of land, die van staat tot staat verschillen. Niets in dit Contract is bedoeld om deze rechten aan te tasten tenzij zij op u van toepassing zijn.

 

7.3 Overmacht. In geen geval kunnen Alibaba Singapore, onze filialen en/of agenten aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen, storingen of onderbrekingen van de Transactiediensten die direct of indirect het gevolg zijn van natuurrampen, krachten of oorzaken waarover wij redelijkerwijs geen controle hebben, met inbegrip van, zonder beperking en voor zover toegestaan door de toepasselijke wet- en regelgeving, internetstoringen, computer-, telecommunicatie- of andere apparatuurstoringen, stroomstoringen, stakingen, arbeidsconflicten, rellen, opstanden, burgerlijke onlusten, tekorten aan arbeidskrachten of materialen, branden, overstromingen, stormen, explosies, natuurrampen, oorlog, overheidsmaatregelen, bevelen van binnen- of buitenlandse rechtbanken of gerechtshoven, of wanprestaties van derden of enige opschorting of onderbreking van transport of bedrijfsvoering (met inbegrip van maar niet beperkt tot vertragingen of onderbrekingen van de hervatting van werkzaamheden of activiteiten op bevel van een overheidsinstantie) in het geval van een nationale of regionale verspreiding van een epidemie of pandemie.

 

8. Kennisgevingen

 

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, worden wettelijke kennisgevingen aan u betekend door kennisgevingen te sturen naar het e-mailadres in uw laatste lidmaatschapsprofiel op de Sites. Kennisgeving wordt geacht te zijn gegeven 24 uur nadat de e-mail is verzonden, tenzij ons wordt meegedeeld dat het e-mailadres ongeldig is. Ook kunnen wij u wettelijke kennisgevingen per post sturen naar het adres in uw laatste lidmaatschapsprofiel, in welk geval de kennisgeving geacht wordt te zijn gegeven 36 dagen na de datum van verzending. Juridische kennisgevingen aan ons moeten worden verstrekt op het adres dat in clausule 1.2 hierboven is vermeld of per koerier of aangetekende post op 26/F, Tower One, Times Square, 1 Matheson Street, Causeway Bay, Hong Kong, ter attentie van de juridische afdeling.

 

9. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting.

 

Dit onderdeel doet geen afbreuk aan de rechten die u als consument uit de Europese Unie/Europese Economische Ruimte/Verenigd Koninkrijk kunt doen gelden op grond van artikel 18 van de Verordening Brussel I Bis (PB EU 2012 L351/1) of de toepasselijke regelgeving in het VK, hetgeen betekent dat u een vordering kunt instellen met betrekking tot uw wettelijke rechten in het EU/EER/VK-land waar u woont, in het algemeen bij de rechtbanken van de plaats waar u woonachtig bent.

 

9.1 Toepasselijk recht. Dit Contract is onderworpen aan de wetten van Hong Kong. Een dergelijke keuze ontneemt u niet de bescherming die u wordt geboden door dwingende bepalingen in de wetgeving van de EU/het VK en het land waar u uw gewone verblijfplaats hebt, hetgeen betekent dat u aanspraak kunt maken op alle desbetreffende rechten en de uitoefening daarvan krachtens de wetgeving van de EU/het VK en de wetgeving van het land waar u uw gewone verblijfplaats hebt.

 

9.2 Minnelijke Onderhandelingen. Als een geschil of vordering voortvloeit uit of in verband met dit Contract, een Online Transactie of uw toegang tot of gebruik van de Transactiediensten ("Geschil"), kunnen de betrokken partijen het Geschil oplossen door middel van minnelijke onderhandelingen.

 

9.3 Geschil tussen u en een verkoper. In het geval van een geschil tussen u en een verkoper, als het geschil niet wordt opgelost door middel van een minnelijke schikking tussen u en een verkoper binnen de voorgeschreven termijn via het geschillenbeslechtingssysteem van onze Klantenservice (hetzij van de pagina van de bestelling in het Koperscentrum of anders via Klantenserviceportaal op https://sale.aliexpress.com/i18n_help_center.htm), kunt u het geschil aan ons voorleggen, en wij zullen dan de bevoegdheid hebben om een beslissing te nemen voor een dergelijk geschil of om een dergelijke bevoegdheid te delegeren of uit te besteden aan een andere partij voor een beslissing. Na ontvangst van een Geschil hebben wij het recht ons te baseren op onze gegevens en u of beide partijen te verzoeken bewijsstukken over te leggen. Wij hebben de discretionaire bevoegdheid om, redelijk handelend, elk bewijsstuk te weigeren of te ontvangen. Alibaba Singapore is geen gerechtelijke of arbitrage-instelling en zal de beslissingen slechts nemen als een gewone niet-professionele persoon. Voorts garanderen wij niet dat de bewijsstukken die de partijen bij het Geschil overleggen waarheidsgetrouw, volledig of nauwkeurig zijn. Voor alle duidelijkheid, Alibaba Singapore en onze filialen zijn niet aansprakelijk voor materiaal dat onwaar of misleidend is, en Alibaba Singapore (en onze agenten, filialen, bestuurders, functionarissen en werknemers) zijn vrijgesteld en schadeloosgesteld van alle claims, eisen, vorderingen, procedures, kosten, uitgaven en schade (met inbegrip van maar niet beperkt tot werkelijke, bijzondere, incidentele of gevolgschade) die voortvloeien uit of verband houden met een dergelijk geschil. Niettegenstaande het voorgaande kunt u uw rechten als consument uit de Europese Unie/Europese Economische Ruimte/Verenigd Koninkrijk uitoefenen op grond van artikel 18 van de Verordening Brussel I Bis (PB EU 2012 L351/1) of de toepasselijke Britse regelgeving, en een vordering instellen met betrekking tot uw wettelijke rechten in het EU/EER/VK-land waar u woont, in het algemeen bij de rechtbanken van de plaats waar u woonachtig bent.

 

Als u niet tevreden bent met onze beslissing, kunt u, tenzij anders bepaald in de toepasselijke wetgeving, een aanvraag tot arbitrage indienen bij het Hong Kong Arbitration Centre ("HKIAC") en Alibaba Singapore binnen 20 kalenderdagen na de datum van ontvangst van onze beslissing op de hoogte brengen van deze aanvraag. Als u niet binnen de bovengenoemde 20 kalenderdagen om arbitrage verzoekt, wordt u geacht ermee in te stemmen dat onze beslissing definitief en bindend voor u is. Bij een definitieve beslissing kunnen wij, in het geval dat de Online Transactie gebruik maakt van Alipay-diensten, Alipay de opdracht geven over de door Alipay gehouden gelden te beschikken overeenkomstig deze beslissing, en in het geval dat de Online Transactie de Aanvullende Diensten van Alibaba Singapore gebruikt, kunnen wij over de door ons gehouden gelden beschikken overeenkomstig deze beslissing. Verder worden u en de verkoper in dit geval geacht afstand te hebben gedaan van elke vordering tegen Alibaba Singapore, Alipay en onze filialen en agenten.

 

De Europese Commissie beschikt over een onlineplatform voor geschillenbeslechting, dat u hier kunt vinden: http://ec.europa.eu/odr.

 

9.4 Geschillen tussen u en Alibaba Singapore. Als er een Geschil ontstaat tussen u en ons, kan, indien het Geschil niet door minnelijke onderhandelingen tussen u en ons kan worden opgelost, het Geschil definitief worden beslecht door arbitrage bij het HKIAC, tenzij anders bepaald onder de toepasselijke wetgeving, d.w.z.,  dit doet geen afbreuk aan de rechten die u als consument uit de Europese Unie/Europese Economische Ruimte/het Verenigd Koninkrijk kunt hebben op grond van artikel 18 van de Verordening Brussel I Bis (PB EU 2012 l351/1) of toepasselijke VK-regelgeving, hetgeen inhoudt dat u een vordering met betrekking tot uw wettelijke rechten kunt instellen in het EU/EER/VK-land waar u woont, in het algemeen bij de rechtbanken van uw gewone verblijfplaats.

 

9.5 HKIAC Arbitrage. Wanneer een Geschil voor arbitrage wordt voorgelegd aan het HKIAC, zal de arbitrage verlopen overeenkomstig de regels van het HKIAC die van kracht waren op het ogenblik dat de arbitrage werd aangevraagd, zoals gewijzigd bij deze clausule. Het arbitragepanel bestaat uit één scheidsrechter. Tenzij de partijen anders overeenkomen, wordt de arbitrage uitgevoerd in het Engels en in Hong Kong. De arbitrage vindt telefonisch, online en/of uitsluitend op basis van schriftelijke stukken plaats, zoals gespecificeerd door de partij die de arbitrage heeft ingeleid, met dien verstande dat de arbitrage geen persoonlijke verschijning van de partijen of getuigen met zich meebrengt, tenzij anders overeengekomen door de partijen. De arbitrale uitspraak van het HKIAC is definitief en bindend voor alle betrokken partijen. De arbitragekosten komen ten laste van de in het ongelijk gestelde partij, tenzij in de uitspraak anders is bepaald.

 

9.6 Schadeloosstelling. Als u een gerechtelijke procedure start tegen Alibaba Singapore of onze filialen in overtreding van deze clausule 9, ook wanneer u besloten hebt om een geschillenbeslechting met Alibaba Singapore aan te vragen, een gerechtelijke procedure om de beslissing van Alibaba Singapore te betwisten die volgens deze clausule 9 bindend voor u is geworden, zult u Alibaba Singapore en onze filialen, agenten, werknemers, bestuurders, functionarissen vrijwaren en schadeloosstellen tegen elke vordering, verlies of schade die wij zouden kunnen lijden.

 

9.7 Verjaringstermijn. U kunt in geen geval een vordering tegen ons of onze filialen instellen op grond van deze Overeenkomst na verloop van één jaar na het ontstaan van de zaak die aanleiding geeft tot de vordering, tenzij anders bepaald door de toepasselijke wetgeving.

 

9.8 Rechterlijke bevelen. Niettegenstaande de voorgaande bepalingen mag elke partij voor of tijdens de arbitrage een gerechtelijk bevel of een andere billijke voorziening vragen ten aanzien van de andere partij in elke bevoegde rechtbank (bv. ook de rechtbank van uw gewone verblijfplaats).

 

10. Algemene Bepalingen

 

10.1 Verbreking. Als een rechtbank met gezag over dit Contract oordeelt dat een deel ervan niet afdwingbaar is, komen u en wij overeen dat de rechtbank de voorwaarden moet wijzigen om dat deel afdwingbaar te maken, rekening houdend met zijn bedoelingen. Als de rechtbank dat niet kan doen, komen u en wij overeen de rechtbank te vragen dat niet-afdwingbare deel te verwijderen en de rest van dit Contract toch te handhaven.

 

10.2 Geen verklaring van afstand. Als wij niet optreden om een schending van dit Contract af te dwingen, betekent dat niet dat wij afstand hebben gedaan van ons recht om dit Contract af te dwingen.

 

10.3 Overdracht. Alibaba Singapore heeft het recht om deze Overeenkomst (met inbegrip van al onze rechten, titels, voordelen, belangen en verplichtingen en plichten in deze Overeenkomst) over te dragen aan een van onze filialen en aan elke rechtsopvolger. Alibaba Singapore kan bepaalde rechten en verantwoordelijkheden van Alibaba Singapore uit hoofde van deze Overeenkomst overdragen aan onafhankelijke contractanten of andere derden, op voorwaarde dat uw rechten uit hoofde van deze Overeenkomst niet worden beperkt. U mag deze Overeenkomst niet geheel of gedeeltelijk overdragen aan een persoon of entiteit.